THIỀN CA DƯỢC SƯ

Nghe Lời Bạn Khuyên
(Click vào đây để nghe & hát 1)
(Click vào đây để nghe & hát 2)
Nhạc: Chuyện Hai Mùa Mưa
Chuyển Ngữ: Nhất Quán
---o0o---
 
Mùa tu lần trước anh thường hay nhắc nhủ tôi
Dù tu một kiếp ngàn kiếp sau hết khổ thôi
Thấy đời bạc như vôi
Mình tu không phiền não chướng duyên qua mất rồi
Này đây Khổ Đế con đường tu ngắn ta đi
Nầy đây Đạo Đế là pháp môn dứt vô minh
Không còn mộng với mơ
Và nầy con đường chánh bạn quyết tâm tu hay chưa?
Nhân thế ưa vui trong đa sự, nên hay đi lầm đường
Tôi cũng như anh như bao người thánh nhân lên đường
Vì thương nhân sinh tôi lặng lẽ bước chân đi
Dầu trong nhân gian, đường tu tâm có gian nguy
Từng cơn mê đã trôi đi rồi
Duyên đến giác ngộ đã tìm về
Mùa tu lại đến, tôi mừng vui báo tin anh
Đèn khuya một bóng ngồi tịnh tâm suốt năm canh
Nghĩ rằng khi đã tu
Vì đời tu còn phải đi hoá duyên cho nhân loài 
Từng đêm trầm lắng, nghe lòng thao thức canh thâu
Đường tu giải thoát đợi chờ mong đã bao lâu
Dẫu nghiệp duyên thâm sâu
Bồ Đề duyên đã đến thì ta tu tâm tu thân… 
Mùa tu lần trước anh thường hay nhắc nhủ tôi
Dù tu một kiếp ngàn kiếp sau hết khổ thôi
Thấy đời bạc như vôi
Mình tu không phiền não chướng duyên qua mất rồi
Này đây Khổ Đế con đường tu ngắn ta đi
Nầy đây Đạo Đế là pháp môn dứt vô minh
Không còn mộng với mơ
Và nầy con đường chánh bạn quyết tâm tu hay chưa?
Nhân thế ưa vui trong đa sự, nên hay đi lầm đường
Tôi cũng như anh như bao người thánh nhân lên đường
Vì thương nhân sinh tôi lặng lẽ bước chân đi
Dầu trong nhân gian, đường tu tâm có gian nguy
Từng cơn mê đã trôi đi rồi
Duyên đến giác ngộ đã tìm về
Mùa tu lại đến, tôi mừng vui báo tin anh
Đèn khuya một bóng ngồi tịnh tâm suốt năm canh
Nghĩ rằng khi đã tu
Vì đời tu còn phải đi hoá duyên cho nhân loài 
Từng đêm trầm lắng, nghe lòng thao thức canh thâu
Đường tu giải thoát đợi chờ mong đã bao lâu
Dẫu nghiệp duyên thâm sâu
Bồ Đề duyên đã đến thì ta tu tâm tu thân… 
--o0o--