Trang Chủ   Thông Báo   Tu Học Kinh Luận Diễn Giảng   Kinh Sách Chùa Dược Sư Vạn Phật Hình Ảnh
                                                 Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật  
CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TU

 

 

Chương Trình

KHÓA TU MÙA XUÂN 2024

Tại Chùa Dược Sư
        1- THỨ BẢY NGÀY 25-05-2024
                   09:30 Phật tử và chư đồng hương về Chùa
                   10:00 Lễ khai mạc khóa tu
                   11:00 Pháp Thoại: T. T. THÍCH ĐỒNG TRUNG
                   12:30 Cơm trưa chánh niệm
                   13:30 Nghỉ trưa giải lao
                   14:00 Hành trì: Thiền Quy Hướng Tịnh Độ
                   16:00 Thiền hành tự do
                   16:10 Hành Trì: Thiền tọa & thiền hành
                   18:00 Dược thực
                   19:00 Hành Trì: Thủy Sám Quyển Thượng
                   21:00 Niệm Phật & kinh hành
                   22:00 Chỉ Tịnh           
         2- CHỦ NHẬT NGÀY 26-05-2024
                   05:00 Thức chúng vệ sinh cá nhân                   
                   05:30 Công Phu Sáng, Niệm Phật & Kinh hành
                   07:00 Ðiểm tâm
                   07:30 Hành trì: Thủy Sám Quyển Trung
                   10:00 Hành trì: Thiền Quy Hướng Tịnh Độ
                   11:00 Pháp Thọai: T. T. THÍCH ĐỒNG TRUNG
                   12:30 Dùng Cơm Quả Đường
                   13:30 Nghỉ trưa giải lao
                   14:00 Hành Trì: Thủy Sám Quyển Hạ
                   16:00 Hành Trì: Thiền Tọa & Thiền Hành
                   17:00 Tụng giới & hoàn mãn
            3. THỨ HAI NGÀY 27-05-2024
                   05:00 Thức chúng vệ sinh cá nhân
                   05:30 Công Phu Sáng, Niệm Phật & Kinh hành
                   07:00 Ðiểm tâm

          07:30 Thiền tọa & thiền hành

         10:00 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ
         11:00 Pháp Thoại: T. T. THÍCH ĐỒNG TRUNG
                   12:30 Dùng Cơm Chánh Niệm
                   13:30 Nghỉ trưa giải lao
                   14:00 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ
                   16:00 Nghi thức mãn khoá tu
                                                                                                              Về Đầu Trang ->>>
                                                                                
Trở Lại Trang Nhà