Trang Chủ Thông Báo Tu Học Pháp Âm Chùa Dược Sư Kinh Sách Xây Chánh Điện Hình Ảnh
                                                 Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật  
  CẬP NHẬT THÔNG BÁO SINH HOẠT    SINH HỌAT

 

KINH LUẬN DIỄN GIẢNG

 

 Phật Giáo Trong Đời Sống
 
Phật Pháp Căn Bản

 Kinh Pháp Hoa
 Kinh Duy Ma
 Chư Kinh Nhật Tụng

 

 Tâm Thư Xây Chánh Điện
 Hướng Về Chùa Dược Sư

 Phiếu Ủng Hộ


  

         
 

 
ĐẠI LỄ AN VỊ

10,000 TÔN TƯỢNG PHẬT DƯỢC SƯ

Ngày 03 tháng 07 Năm 2021

 
 

       
          Kính thưa quý liệt vị,
        Theo Kinh Pháp Hoa ghi rõ những phước báo về công đức tạo tượng như sau:
        - Nếu có người nào dùng những tơ sợi thêu thùa tượng Phật, hoặc là nấu đúc bằng thứ vàng, bạc, đồng, sắt, chì, kẽm, hoặc điêu khắc bằng gỗ thơm chiên đàn, hoặc khắc bằng thứ trân châu, sò ốc, gấm vóc dệt thành, đất đỏ, xi măng, thạch cao, đất sét, hoặc các thứ gỗ... Dùng những vật đó tùy phần sức mình tạo ra tượng Phật, cho đến rất nhỏ như ngón tay cái, có thể khiến cho người khác nhìn biết đó là tượng Phật, phước báo người đó sẽ là vô lượng.
        Để là nơi gieo duyên Phước Điền Tam Bảo cho chư Phật Tử, chư Đồng Bào, Đồng Hương và các Bạn Trẻ xa gần, Ban Điều Hành Chùa Dược Sư đã phát nguyện xây dựng Ngôi Chánh Điện để tôn thờ Xá Lợi Phật và 10000(mười ngàn) Tôn Tượng Phật Dược Sư. Nhờ sự gia hộ của Tam Bảo, cũng như sự thương tưởng, nhiệt tình ủng hộ của chư Phật Tử, Đồng Bào, Đồng Hương xa gần nên ngôi Chánh Điện Phật Dược Sư đã hoàn thành và việc cung thỉnh 10000(mười ngàn) tôn tượng Phật Dược Sư vào vị trí cũng đã hoàn tất. Vì thế Ban Tổ Chức sẽ long trọng cử hành ĐẠI LỄ AN VỊ 10000(MƯỜI NGÀN) TÔN TƯỢNG PHẬT DƯỢC SƯ VÀO THỨ BẢY NGÀY 03 THÁNG 07 NĂM 2021 theo chương trình như sau:
        - 10:30AM Chư Phật Tử, Đồng Bào, Đồng Hương vân tập về chùa.
         - 11:00AM Thuyết pháp Ý Nghĩa Tạo Tượng Phật
         - 11:30AM Lễ chính thức bắt đầu
         - 12:30PM Khoản đãi Đại Tiệc Chay
         - 01:00PM Hoàn mãn
         Thay mặt Ban Tổ Chức, chúng tôi trân trọng kính mời chư Phật Tử, chư Đồng Bào, Đồng Hương và các Bạn Trẻ xa gần dành chút thì giờ về chùa tham dự buổi lễ nói trên.
        Sự hiện diện của quý vị là một khích lệ lớn lao đối với chúng tôi trên đường hoằng pháp tại Hải Ngoại.
        Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật    

                     

                                                Trụ Trì Chùa Dược Sư

                                              & Chùa Dược Sư Vạn Phật

                                           Thượng Tọa Thích Đồng Trung

 

 

CÔNG ĐỨC TẠO TƯỢNG

VẼ TƯỢNG & THỈNH TƯỢNG PHẬT

---o0o---
       
Theo kinh điển cho chúng ta biết: Hễ ai thành tâm tạo tượng Phật, thì có được nhiều công đức, nhưng ít người biết số lượng công đức đó như thế nào. Để các chúng sanh đời sau hiểu rõ phước đức, công đức tạo tượng Phật, Ngài Di Lặc Bồ Tát đã thay mặt tất cả Phàm Thánh Chúng, thưa hỏi Phật về công đức tạo tượng của vua Ưu Đà Diên, Đức Phật tuần tự nói về phước báo và công đức thù thắng của người có tâm thành tín thanh tịnh tạo, tạc ra tượng Phật. Kinh Pháp Hoa ghi rõ những phước báo về công đức chẳng thể nghĩ bàn ấy:
         - Nếu có người nào dùng những tơ sợi thêu thùa tượng Phật, hoặc là nấu đúc bằng thứ vàng, bạc, đồng, sắt, chì, kẽm, hoặc điêu khắc bằng gỗ thơm Chiên đàn, hoặc khắc bằng thứ trân châu, sò ốc, gấm vóc dệt thành, đất đỏ, xi măng, thạch cao, đất sét, hoặc các thứ gỗ... Dùng những vật đó tùy phần sức mình tạo, tạc ra tượng Phật, cho đến rất nhỏ như ngón tay cái, có thể khiến cho người khác nhìn biết đó là tượng Phật, phước báo người đó sẽ là vô lượng.
          Nhân đây xin được tóm tắc 10 thứ công đức:
          01. Đời đời kiếp kiếp quý vị có mắt sáng suốt thấy rõ.
          02. Quý vị không sanh vào nơi ác. Bạn bè và láng giềng đều là ngưi tốt. Quý vị sẽ chắng gặp ngưòi ác hay thú dữ.
          03. Quý vị luôn sanh trong nhà giàu sang. Sanh vào nhà giàu có được tôn kính.
          04. Thân thể quý vị màu hoàng kim.
          05. Quý vị sanh vào nhà hiền lành.
          06. Quý vị có thể được sanh làm vua.
          Ngày nay không có Hoàng Đế, nhưng quý vị có thể làm Tổng Thống. Điều đó cũng giống nhau. Hoặc nếu quý vị cứ nhất định muốn làm Hoàng Đế thì quỷ vị có thể tìm một nước quân chủ và sanh về nước đó.
          07. Quý vị có thể làm Chuyển Luân Thánh Vương. Làm Chuyển Luân Thánh Vương còn cao hơn Tổng Thống. Khi là Chuyển Luân Thánh Vương, nếu quý vị tu hành thì quý vị có thế thành Phât.
         08. Quý vị có th sanh về cõi trời Phạm Thiên và sống lâu đến một kiếp. Quý vị có thể làm vua thiên nhân.
         09. Quý vị sẽ không đọa vào đường ác. Những ngưi làm tượng Phật thì sẽ không đọa vào địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ.
         10. Đời đời kiếp kiếp trong tương lai quý vị đều tôn kính Tam Bảo; Quy Y Tam Bảo, chẳng đọa lạc.
          Như trên là chúng tôi nói theo ý nghĩa trong kinh, nhưng trong cuộc sống hiện thực của chúng ta việc tạo, tạc tượng có hai ý nghĩa:
          - Ý thứ nhất là kỷ niệm, Phật là đạo sư ban đầu của chúng ta, chúng ta tiếp nhận sự giáo dục của Ngài, đạt được công đức lợi ích thù thắng từ sự giáo dục nầy thì đối với vị Đạo Sư sáng lập, chúng ta luôn luôn cảm ân, mỗi niệm không quên. Đây thuộc về ý kỷ niệm, gọi là trở về nguồn cội.
            - Ý thứ hai là học tập với Ngài, thấy người hiền mà noi theo. Chúng ta nhìn thấy hình tượng Ngài phải học theo Ngài. Nghe danh hiệu, cũng phải học Ngài. Chúng ta cúng dường hình tượng Phật, Bồ Tát cũng cần có tâm trạng nầy. Cho nên sự tạo tượng, tạc tượng, cúng dường tượng nhất định không phải là mê tín.
Ngoài ra, việc chúng ta cúng dường tượng Phật, cúng dường tượng Bồ Tát, dụng ý ở chỗ:
- Mượn những hình tượng này, từng giây từng phút nhắc nhở mình, nhìn thấy tượng Phật thì liền nghĩ đến lời dạy của Phật, Bồ Tát. Không nhìn thấy tượng Phật là quên mất rồi. Dụng ý của cúng tượng Phật cũng là ở chỗ này, chứ không phải xem Ngài giống như thần linh, không phải cầu mong Ngài phù hộ thăng quan phát tài, mà dùng Ngài để thường xuyên nhắc nhở mình. Nhắc nhở, điều đầu tiên là đọc Kinh, nhìn thấy tượng Phật thì nghĩ đến phải đọc Kinh, niệm Phật.
Từ đó ta thấy việc đọc Kinh, nghe pháp để chúng ta hiểu rõ nghĩa lý để xử sự trong đời sống. Qua đó những việc nào là nên làm, những việc nào không nên làm, đây gọi là Nghĩa. “Lý” là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Nội dung của tất cả Kinh mà Phật nói ra, quy nạp lại là không ngoài hai sự việc này. “Nghĩa” chính là đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, là việc quý vị nên làm. “Lý” là minh tâm kiến tánh. Không những quý vị phải học, mà còn phải giúp đỡ người khác.
Chùa là nới tôn nghiêm thờ phượng, bước vào cảnh già lam thanh tịnh, các tượng Phật trang nghiêm làm cho lòng người thanh thản. Nhất là ngày nay, cuộc sống ngày một phát triển, có người rất tài năng, giỏi giang, thành tựu sự nghiệp trên đường đời nhưng họ vẫn cảm thấy lạc lõng trong đời. Có lẽ là họ chưa tạo được nền tảng vững chắc trong cuộc sống của tự thân, nhưng khi bước chân vào chùa họ cảm thấy tâm hồn lặng đọng thanh tịnh nhẹ nhàng. Cho nên nói Chùa là nơi thanh tịnh là nơi thoa diệu những cơn nhiệt não trong cuộc đời.
          Với những điều chân thực và giản đơn thế mà đôi khi quý vị đã bỏ quên, rồi chất chứa nhiều đau khổ trong cuộc sống. Đạo Phật dạy mỗi người nhìn đời bằng trái tim mở rộng tấm lòng yêu thương để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Chính vì vậy, Ý NGHĨA CÚNG DƯỜNG TƯỢNG PHẬT tại chùa tháp, am, thất,... là vô cùng to lớn để mỗi người cùng được chiêm ngắm tướng tốt của chư Phật, Bồ Tát, để tâm được thanh thản nhẹ nhàng, buông xuống những muộn phiền, lo âu của cuộc sống.
         Thỉnh một hay nhiều tượng Phật Dược Sư cao 8 inches để thờ tại Chùa Dược Sư Vạn Phật, tịnh tài cúng dường mỗi tượng là $300.00 dollars. Số tiền $300.00 dollars lớn thì cũng không hẳn là lớn, nhỏ cũng không hẳn là nhỏ. Nhưng cho dù lớn hay nhỏ, nhiều hay ít, nếu quý vị tiêu dùng thì bao nhiêu cũng hết, nhưng nếu phát tâm thỉnh một Tôn Tượng Phật Dược Sư khắc tên cho người hiện tiền thì được bình an khỏe mạnh, trường thọ, cho người quá vãng thì được siêu thoát, sanh về cảnh giới an lành của chư Phật, thì số tiền $300.00 đó không bao giờ mất. Đã không mất mà còn tăng thêm phước, lộc và thọ.
            Cho nên việc tạo tượng, cúng dường hình, tượng Phật hoặc hình, tượng Bồ Tát, là việc làm có một ý nghĩa cao quý và gây một cái nhơn công đức, phước đức lớn lao, nên làm.
            Nhân đây chúng tôi cũng chân thành tri ân chư Phật Tử, Chư Đồng Bào, Đồng Hương và Các Bạn Trẻ đã trực hoặc gián tiếp ủng hộ trên phương diện tinh thần và vật chất trong nhiều năm qua. Mọi sự ủng hộ xin liên lạc về văn phòng:
            Chùa Dược Sư Vạn Phật
            6918 42nd Ave. S.
            Seattle, WA 98118
            Điện thoại: 206-725-1070;
            Điện thơ: chuaduocsu@duocsu.org
            Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát
                                                                      
                                                          Trụ Trì Chùa Dược Sư 
                                                       & Chùa Dược Sư Vạn Phật
                                                             Thích Đồng Trung

 

 
 •  

  THÔNG BÁO

  PHÁT QUÀ CHO NGƯỜI NGHÈO

  NĂM 2021

  Thương Người Như Thể Thương Thân

   

  Phật Dược Sư là vị Phật có duyên và gần gũi với thế giới Chúng Ta. Ngài là bậc Vô Thượng Y Vương, từ bi thương xót tất cả chúng sanh bị bệnh khổ, vì thế mà mọi người đa mang bệnh khổ đều cầu nguyện Ngài và người nuôi bệnh cũng như thế.

  Đối với những ai hành trì tu tập theo pháp môn Dược Sư, ngoài việc: Thiết lập Đạo Tràng Dược Sư, Trì tụng Kinh Dược Sư, Trì niệm danh hiệu Phật Dược Sư, Hành trì Thiền Dược Sư, Tụng chú Dược Sư Quán Đảnh Chơn ngôn, Cúng dường Phật & Đèn Dược Sư, Tạo tượng Phật Dược Sư …. Chúng ta còn có thể phát tâm làm từ thiện. Bởi lẽ Phật Dược Sư ngoài việc chú ý trị bệnh, ngài còn quan tâm đến những kẻ nghèo khổ, thiếu cơm ăn áo mặc, thiếu thốn phương tiện vật chất…...

  Trong chiều hướng nầy, những người hành nghề Đông hoặc Tây Y. Kể cả, những ai châm cứu, bấm huyệt, cứu hộ,… Những ai sửa cầu, đắp đường, cứu trợ, bố thí cơm cháo trong bệnh viện, bảo trợ bệnh nhân nghèo, phòng chống lụt bão,… đều là những người đang âm thầm tu tập PHÁP MÔN DƯỢC SƯLÀM VIỆC CHO PHẬT DƯỢC SƯ. Nói chung, tất cả những việc làm nhân đạo từ thiện trên cuộc đời nầy đều nằm trong bản nguyện của Phật Dược Sư.

  Do vậy mà những ai đã, đang và sẽ tham gia vào các công tác từ thiện như thế, không những về phương diện tâm linh đã thực hành pháp môn Dược Sư một cách tích cực, mà trên phương diện xã hội, đó là một sự ỦY LẠO ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT LẪN TINH THẦN RẤT THỰC TẾ, mà ai cũng làm được. Và như thế những người bệnh khổ ấy cảm thấy chóng thuyên giảm vì đã có một điểm tựa để tiếp tục sống. Những người nghèo khổ cô đơn, có lý do tiếp tục yêu quý cuộc đời và tiếp tục phấn đấu cho cuộc đời còn lại của họ. Riêng những ai làm được điều nầy sẽ cảm thấy mừng vui vì đã và đang thực hiện được một bố thí ba la mật, và thực tập được một sự trải rộng lòng từ bi đến những người không quen biết, và hiểu được PHẬT PHÁP CÓ THỂ TU TẬP HAY LÀM Ở KHẮP MỌI NƠI, MỌI LÚC KHI TÂM TA LUÔN NGHĨ THIỆN. Vì nghĩ thiện nên ta biết điều thiện để làm, và khi được nhiều người cùng làm điều thiện thì cuộc đời nầy sẽ luôn luôn có nghĩa và tràn đầy sức sống.

  Trong tinh thần CỨU TẾ CỦA PHẬT DƯỢC SƯ, Chùa Dược Sư và Chùa Dược Sư Vạn Phật đang tổ chức chuyến TƯƠNG TRỢ CHO NHỮNG NGƯỜI NGHÈO KHÓ, dự trù phát:

  - 500 phần quà, mỗi phần quà trị giá $25.00 dollars bao gồm:

  * 1 thùng mì gói, * 1 bịch bột ngọt, * 1 chai dầu nấu ăn, * 1 bịch đường, * 1 chai nước tương, * 10 ký gạo và phong bì tiền mặt.

  - Phần Quà Cứu Trợ cho 500 người mù tổng cộng mỗi phần:  $05.00

  - Phần quà cho 500 các trẻ mồ côi, gồm bánh kẹo và đồ chơi.

  Chư Phật Tử, chư Đồng Bào, Đồng Hương và các Bạn Trẻ muốn hổ trợ hoặc muốn biết thêm chi tiết chuyến cứu trợ nói trên, xin liên lạc về văn phòng Chùa Dược Sư theo đia chỉ, điện thoại, hoặc e-mail như sau:

  6918 42nd Ave. S.

  Seattle, WA 98118

  Tel: 206-725-1070, Fax: 206-257-0493

  Điện Thư: chuaduocsu@duocsu.org

   

 •  
  LỄ HỘI CHIÊM BÁI
  PHẬT NGỌC, XÁ LỢI PHẬT &
  CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT
  ---o0o---
            
              Kính thưa quý liệt vị,
             Như chúng ta đã biết, trong tinh thần thừa kế đạo TỪ BI HÒA BÌNH, ông Ian Green đã dùng khối ngọc Polar Pride để tạo pho tượng đức BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI, là một con người thật trên thế gian nầy đã dạy giáo lý giác ngộ giải thoát cho chúng sanh nhân loại. Tôn tượng nầy được mệnh danh là tượng PHẬT NGỌC HÒA BÌNH THẾ GIỚI, cao 12 feet nặng 4 tấn và đã du hành gieo duyên với chúng sanh trên thế giới từ năm 2010 cho đến năm 2016. Hiện nay đã được an vị trong bảo tháp tại Úc Châu.

            Theo Ban Tổ Chức Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới cho biết, khối ngọc Polar Pride nặng 18 tấn, ngoài việc tạo pho tượng đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni lớn nầy, phần còn lại năm khối ngọc nhỏ từ tảng ngọc lớn, Ban Tổ Chức còn tạo thêm 5 tôn tượng đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nhỏ mỗi tượng cao 24 inches. Hiện nay năm tôn tượng cao 24 inches đó đang có mặt tại các quốc gia:

            - 1 tượng Ban Tổ Chức đã cho một ngôi Chùa tại Việt Nam thỉnh

            - 1 tượng được một mạnh thường quân ở thành phố Chicago Illinoi, Mỹ Quốc thỉnh.

            - 1 tượng đã được tôn thờ tại Úc sau khi tạc xong, và tượng thứ tư du hành cùng tôn tượng đức Thích Ca Mâu Ni lớn, và cũng sẽ được tôn thờ tại Úc Châu sau khi chuyến du hành kết thúc.

  May mắn thay, còn 1 tượng cuối cùng tức là tượng thứ 5,  Ban Tổ Chức Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới đã cho Chùa Dược Sư & Chùa Dược Sư Vạn Phật(Mỹ Quốc) thỉnh vào dịp Phật Ngọc về tại Chùa Dược Sư Vạn Phật, Seattle Washington vào năm 2015.

  Vì Đức Phật là bậc toàn giác, toàn năng, mà tôn tượng Ngài lại được tạo bằng loại ngọc quý ngàn năm kết tinh, cho nên trong thế giới tâm linh, người ta tin rằng TƯỢNG PHẬT NGỌC HÒA BÌNH dù lớn hay nhỏ cũng đều chứa đựng nguồn năng lực linh thiêng phi thường, ai có phúc duyên được gặp, lễ bái cúng dường thì có thể chữa lành bệnh tật nan y và khiến tà ma yêu quái lánh xa.

  Để trân trọng sự phát tâm mạnh mẻ của chư Phật Tử xa gần đã vì sự lợi ích cho chúng sanh nhân loại nói chung, công đồng Phật Giáo tại Seattle, Washington nói riêng đã cùng nhau góp phần tịnh tài thỉnh tôn tượng nói trên. Cho nên, chúng tôi quyết định hằng năm tổ chức lễ hội một lần để chư Phật Tử xa gần có cơ hội chiêm bái tôn tượng hiện thân của tôn tượng PHẬT NGỌC HÒA BÌNH THẾ GIỚI là một tuyệt tác trên phương diện nghệ thuật, và tâm linh đã được nhiều người biết đến trong mấy năm qua. Đồng thời cũng là cơ hội cho chư Phật Tử, chư Đồng Hưong xa gần có dịp chiêm bái lễ lạy các loại Xá Lợi của Phật mà Chùa Dược Sư & Chùa Dược Sư đang thờ phượng.

  Chương trình LỄ HỘI PHẬT NGỌC, CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT tại CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT năm nay bắt đầu vào Thứ Năm NGÀY 05 THÁNG 08 ĐẾN NGÀY 08 THÁNG 08 NĂM 2021(Xin xem chi tiết Chương Trình Chiêm Bái Phật Ngọc)

  Chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể chư Phật Tử, chư Đồng Hương, chư Hội Đoàn Việt Mỹ, các cấp cơ quan chính quyền sở tại, và tất cả mọi người không phân biệt quốc gia, chủng tộc hoan hỷ quang lâm tham dự LỄ HỘI PHẬT NGỌC, CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT tại CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT để cầu nguyện cho thế giới Hòa Bình, Chúng Sanh An Lạc. Đồng thời cũng cầu cho chính tự bản thân mỗi người thêm phần phước đức, nhờ đó mà tai qua nạn khỏi, bệnh khổ nghiệp chướng tiêu trừ, hạnh lành tăng trưởng để hưởng phước lộc đời nầy và đời kiếp tương lai.

              Kính chúc quý vị luôn luôn an lành trong ánh từ quang của chư Phật

  Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát

   

                                     TM. Ban Tổ Chức Lễ Hội Phật Ngọc

   

   
  CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI
   PHẬT NGỌC, CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT

  CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT

  Từ 05/08/2021 đến 08/08/2021
  ---o0o---
  THỨ TƯ NGÀY 04/08/2021
            - TRANG TRÍ LỄ ĐÀI PHẬT NGỌC CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT
  THỨ NĂM NGÀY 05/08/2021
            - ĐẠI LỄ KHAI MẠC LỄ HỘI PHẬT NGỌC TẠI CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT
           01:00PM Chư tôn thiền đức, quan khách Phật Tử chư Đồng Hương về Chùa
            02:30PM Tác pháp cung thỉnh Chư Tôn quan lâm lễ đài
           03:00PM LỄ KHAI MẠC PHẬT NGỌC HÒA BÌNH, CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT TẠI CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT chính thức(Có chương trình riêng)
            04:00PM Chiêm Bái Phật Ngọc & Xá Lợi Phật liên tục đến 10:00PM
            04:00PM Hành Trì Thủy Sám
            06:00PM Dược thực
            07:0PM Lễ Sám 108 lạy
            10:30PM Chỉ tịnh
            Ghi Chú: Chư Phật Tử, Chư Đồng Hương có thể bắt đầu ghi danh, thỉnh Bài Vị để cầu siêu độ chư hương linh, cửu huyền thất tổ trong dịp Lễ Lạy Chiêm Bái Phật Ngọc & Xá Lợi Phật
  THỨ SÁU NGÀY 06/08/2021
            - HÀNH HƯƠNG CHIÊM BÁI PHẬT NGỌC CDSVP
            07:00AM Điểm tâm
            08:00AM Chương trình chiêm bái liên tục cho đến 10:00PM
            12:00PM Thọ trai
            02:00PM Văn Nghệ mừng Ngọc Hòa Bình đến 10:00PM
            05:00PM Dược thực
            08:30PM Lễ Sám 108 lạy
            10:00PM Chỉ tịnh
  THỨ BẢY NGÀY 07/08/2021
            07:00AM Điểm tâm
            08:00AM Chương trình chiêm bái liên tục cho đến 10:00PM
            02:00PM Văn Nghệ mừng Ngọc Hòa Bình đến 10:00PM
            05:00PM Dược thực
            08:00PM Lễ Hội Hoa Đăng cầu nguyện hòa bình thế giới
            10:00PM Lễ Sám 108 lạy
            10:30PM Chỉ tịnh
  CHỦ NHẬT NGÀY 08/08/2021
            - LỄ BẾ MẠC
            07:00AM Điểm tâm
            08:00AM Chương trình chiêm bái liên tục cho đến 10:00PM
            10:30AM Tác pháp cung thỉnh Chư Tôn quan lâm lễ đài
           11:00AM LỄ BẾ MẠC CUNG TIỄN PHẬT NGỌC(Có chương trình riêng)
            12:00PM Thọ trai
            01:00PM Hành trì tam bộ nhất
           02:00PM Văn Nghệ cung tiễn Phật Ngọc Hòa Bình & Xổ Số đến 9:00PM
            05:00PM Dược thực
            10:00PM Lễ Sám 108 lạy
            10:30PM Hoàn Mãn

   

   

  BẢO TRỢ LỄ HỘI PHẬT NGỌC,
  CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT
  tại
  CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT
          
  Kính Gởi: Các Công Ty Thương Mại & Quý Mạnh Thường Quân
            Chùa Dược Sư và Chùa Dược Sư Vạn Phật sẽ long trọng tổ chức LỄ HỘI PHẬT NGỌC & CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT TẠI CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT TỪ NGÀY 05 THÁNG 08 ĐẾN NGÀY 08 THÁNG 08 NĂM 2021.
  Đây là cơ hội cho cộng đồng Phật Tử Việt Nam tại Seattle nói riêng, và cộng đồng Người Việt tại tiểu bang Washington State nói chung có cơ hội chiêm bái pháp thân Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới. Đồng thời cũng là cơ hội giới thiệu nền đạo học nhân bản lâu đời đến người dân địa phương. Theo kinh nghiệm của Ban Tổ Chức và nhiều nơi đã từng tổ chức Lễ Hội Phật Ngọc cho biết, trong dịp nầy sẽ có rất nhiều ngàn người tham dự và chiêm bái, vì vậy có lẽ tại Seattle kỳ nầy cũng không ngoài thông lệ đó.
  Chúng tôi xin gọi mi quý vị cùng tiếp tay với chúng tôi để việc tổ chức LỄ HỘI PHẬT NGỌC, CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT TẠI CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT năm nay được thành công tốt đẹp. Phương thức quý vị có thể tiếp tay với chúng tôi qua hình thức QUẢNG CÁO DỊCH VỤ hoặc SẢN PHẨM của quý vị trong những ngày Lễ Hội Phật Ngọc tại Chùa Dược Sư & Chùa Dược Sư Vạn Phật, có thể là:
  - Một chiếc bàn để phổ biến tài liệu, hay một gian hàng trưng bày sản phẩm cơ sở thương mại của quý vị đang sở hữu…
  - Thông báo trên sân khấu ca nhạc suốt thời gian Lễ Hội.
  Đây là cơ hội thuận tiện để quý công ty, quý cơ sở thương mại giới thiệu dịch vụ và sản phẩm quý vị đến các sắc dân địa phương, đặc biệt là cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu. Cộng thêm, chúng tôi xin được tri ân bằng cách mời quý vị lên nhận BẰNG CÔNG ĐỨC trong ngày LỄ KHAI MẠC LỄ HỘI PHẬT NGỌC, CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT TẠI CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT VÀO NGÀY 05 THÁNG 08 NĂM 2021.
            Chúng tôi rất tin tưởng vào sự hộ đạo, và lòng hảo tâm của quý vị sẽ hết lòng ủng hộ chúng tôi trong công việc duy trì và phát triển nền đạo học lâu đời tại Hải Ngoại. Về phần Ban Tổ Chức, chúng tôi sẽ cố gắng duy trì tính cách vui tươi, thoải mái quy mô của chương trình Lễ Hội qua những tiết mục vui chơi, ca vũ nhạc kịch của các ca sĩ danh tiếng. Bên cạnh đó còn có các gian hàng bán thức ăn chay, đặc biệt hương vị quê hương để phục vụ quý Phật Tử, Quý Đồng Hương, và các bạn trẻ trong những ngày tham quan và chiêm bái Phật Ngọc và Chiêm Bái Lễ Lạy Xá Lợi Phật tại Chùa Dược Sư & Chùa Dược Sư Vạn Phật.
            Chúng tôi xin đính kèm chi tiết mẫu Phiếu Bảo Trợ, bao gồm các loại bảo trợ để quý vị tùy nghi phát tâm ủng hộ. Khi phát tâm ủng hộ, xin quý vị vui lòng điền vào mẫu PHIẾU BẢO TRỢ(xin xem mẫu đính kèm) và ngân phiếu gởi về Chùa Dược Sư & Chùa Dược Sư Vạn Phật trước ngày 30 tháng 07 năm 2021 để chúng tôi có đủ thời giờ sửa soạn BẰNG CÔNG ĐỨC. Tất cả số tiền bảo trợ của quý vị đều được trừ thuế cuối năm.
  Muốn biết thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc về:
  CHÙA DƯỢC SƯ
  6918 42nd Ave. S.; Seattle, WA 98118
  Tel: 206-725-1070, Fax: 206-725-5100
  Điện Thư: chuaduocsu@duocsu.org
            Chúng tôi chân thành tri ân Quý Phật Tử, Quý Đạo Hữu, Chư Đồng Hương và các Bạn Trẻ đã giúp đỡ Chùa, ủng hộ tài chánh trong nhiều năm qua. Nguyện cầu Đức Phật Dược Sư luôn luôn gia hộ quý liệt vị, cùng gia đình và thân bằng quyến thuộc thân tâm luôn an lạc, phúc lộc tròn đầy, gia đình hòa thuận, con cháu hiếu thảo, vạn sự như ý
            Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.
   
  Ghi Chú Quan Trọng: Bàn ghế hay lều che mát quý công ty và quý cơ sở phải tự lo liệu.
   
  PHIẾU BẢO TRỢ LỄ HỘI
  PHẬT NGỌC, CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT
  CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT
   
  Tên & Họ
  Tên Công Ty: __________________________________________
  Tên Người Liên Lạc: ______________ Số Điện Thoại______________
  Địa chỉ Công Ty: __________________________________________
  Thành Phố: _______________Tiểu Bang: ______ Zip:_____________
  E-mail: _____________________ Website: _____________________
   
  CÔNG TY/ CƠ SỞ THƯƠNG MẠI/ CÁ NHÂN
  CHÚNG TÔI MUỐN BẢO TRỢ HẠNG:
   
  ________ I      ($10,000.00)
  ________ II     ($07,000.00)
  ________ III    ($05,000.00)
  ________ IV    ($03,000.00)
  ________ V     ($02,000.00)
   
  CÔNG TY/ CƠ SỞ THƯƠNG MẠI/
  CÁ NHÂN CHÚNG TÔI MUỐN:
   
  ___ Sử dụng một chiếc bàn để trưng bày những sản phẩm của công ty
  ___ Thông báo cơ sở thương mại của chúng tôi trong dịp Ca Nhạc trên sân khấu
  ___ Một chiếc bàn để trưng bày những sản phẩm và thông báo trên sân khấu ca nhạc.
  ___ Số tiền bảo trợ đính kèm là: ___________________
   
            Xin vui lòng gởi PHIẾU BẢO TRỢ và ngân phiếu gởi về Chùa Dược Sư & Chùa Dược Sư Vạn Phật trước ngày 30 tháng 07 năm 2021 để chúng tôi có đủ thời giờ sửa soạn BẰNG CÔNG ĐỨC. Chi phiếu xin đề:
   
  CHÙA DƯỢC SƯ
  6918 42nd Ave. S.; Seattle, WA 98118
  Tel: 206-725-1070, Fax: 206-725-5100
  Điện Thư: chuaduocsu@duocsu.org
            Cảm ơn quý liệt vị đã hết lòng ủng hộ, nhờ vậy mà LỀ HỘI PHẬT NGỌC, CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT TẠI CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT thành công tốt đẹp.
   
         
   
  Công Trình Xây Cất Chánh Điện
  DƯỢC SƯ VẠN PHẬT

   

  CÔNG TRÌNH XÂY CẤT CHÁNH ĐIỆN TÔN THỜ MƯỜI NGÀN PHẬT DƯỢC SƯ, GỌI TẮC LÀ CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT ĐÃ HOÀN THÀNH VIÊN MÃN.

  Hiện nay chúng tôi cũng đã CUNG THỈNH 10,000 TƯỢNG PHẬT DƯỢC SƯ VÀO VỊ TRÍ, vì thế mà đạo tràng giờ đây rất TRANG NGHIÊM & SỐNG ĐỘNG. Đây là thời điểm thích hợp nhất để chư Phật Tử, Đồng Bào, Đồng Hương và Các Bạn Trẻ xa gần thỉnh tôn tượng.

  Vì thế Ban Kiến Thiết và Đạo Tràng Chùa Dược Sư Vạn Phật ước mong mọi giới Phật Tử và chư Đồng Hương xa gần hoan hỷ ủng hộ tài chánh dưới hình thức cúng dường tịnh tài, hoặc phát tâm thỉnh pho tượng Dược Sư cao 08 inches, KHẮC TÊN CHÍNH MÌNH, CON, CHÁU, CHẮC, TỨ THÂN PHỤ MẪU, HIỆN TIỀN HAY QUÁ VÃNG để lưu thờ tại Chánh Điện Chùa Dược Sư Vạn Phật, là nơi nhiều người đến chiêm ngưỡng lễ bái. Mỗi pho tượng cúng dường với số tịnh tài là $300.00 Mỹ Kim.

  Chúng tôi cũng chân thành tri ân quý đạo hữu, gia đình, và chư ân nhân đã giúp đỡ Chùa, ủng hộ tài chánh trong nhiều năm qua. Mọi hoan hỷ ủng hộ, chi phiếu xin đề Chùa Dược Sư và gởi về theo địa chỉ:

   

  CHÙA DƯỢC SƯ

  6918 42nd Ave. S.; Seattle, WA 98118

  Tel: 206-725-1070, Fax: 206-7255100;

  Điện Thư: chuaduocsu@duocsu.org

   

            Nguyện cầu Đức Phật Dược Sư luôn luôn gia hộ quý đạo hữu, gia đình và ân nhân cùng thân bằng quyến thuộc thân tâm luôn an lạc, phúc lộc tròn đầy, gia đình hòa thuận, con cháu hiếu thảo, vạn sự như ý.

   

                                                         Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát
                                                                           Trân Trọng
                                                                  Trụ Trì Chùa Dược Sư
                                                            Thượng Tọa Thích Đồng Trung

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Công Trình Xây Cất Chùa Dược Sư Vạn Phật

  (Xem tiếp hình ảnh xây cất)

   

   

  KHÓA TU ĐÔNG XUÂN

  Năm 2021

  (Ngày 13 & 14 tháng 03- 2021)

   

  Nhằm đáp ứng lòng khao khát trở về với cội nguồn tâm linh, và phát triển đời sống an lạc. KHÓA TU ĐÔNG XUÂN năm nay được tổ chức vào NGÀY 13 & 14 THÁNG 03 NĂM 2021. 

              Trong khoá tu học, các thiền sinh sẽ được hướng dẫn những nội dung sinh hoạt như sau:

               * Hướng dẫn ngồi thiền và lý thuyết căn bản.

  * Lễ Phật và đọc các bài Kinh Nhật Dụng, Hành Trì Sám Pháp.

  * Niệm Phật Tam Muội

              - Những Bài Pháp Thoại mang màu sắc thiền đạo nhằm giải tỏa khổ đau, xây dựng hạnh phúc cá nhân và gia đình trong môi trường sinh hoạt của xã hội Tây Phương.

              - Những buổi pháp đàm, thiền trà và chia xẻ kinh nghiệm, thảo luận những sự khác biệt Văn Hóa giữa các thế hệ con em và cha mẹ theo cái nhìn của thiền quán, rút tỉa những kinh nghiệm tu học để áp dụng vào trong đời sống hằng ngày.

              Nội dung sinh hoạt khóa tu sẽ đem đến những ổn định trong tâm hồn, và đó cũng là hành trang duy nhất để chúng ta sống một cuộc sống hiện tại có ý nghĩa.

              Thay mặt Ban Tổ Chức khoá tu, chúng tôi trân trọng kính mời quý Phật Tử, quý Thân Hữu và các bạn trẻ cố gắng về tham dự KHÓA TU ĐÔNG XUÂN NĂM 2021 tại CHÙA DƯỢC SƯ.

              Kính Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.

                                                                                                                        

  Nay Kính

  Thích Ðồng Trung

   

  Trở Lại Trang Nhà

   

   

   
   
   HÌNH ẢNH

   

    Hương Sắc Các Mùa
    Tu Học
    Tu Học Phật Đản
    Xuân
    Quán Niệm