Trang Chủ Thông Báo Tu Học Kinh Luận Diễn Giảng Kinh Sách Xây Chánh Điện Hình Ảnh
                                                 Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật  
CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT

 

 
CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC TỔNG QUÁT
TẠI CHÙA DƯỢC SƯ NĂM 2018
 
HẰNG NGÀY:
         Hằng ngày đều có thời khóa tu học cho Tăng đòan tại chùa Dược Sư theo giờ quy định:
           05:00 AM        Thời kinh sáng & Lễ Sám Hối.
           07:00 PM         Thiền Tọa & Tụng Kinh
           HẰNG TUẦN
          THỨ BẢY
          11:00  AM        Thuyết Pháp
            12:30  PM    Kinh Cầu An bá tánh & Cầu Siêu cho hương linh cửu huyền thất tổ.
          CHỦ NHẬT
          10:00 AM         Lớp Việt Ngữ & Sinh họat GĐPT.
          02:00 PM         Hành Trì Đại Bi Sám Pháp & trì tụng Kinh Pháp Hoa.
          HẰNG THÁNG
 
          JANUARY:
          07-01-18 Lễ Vía Phật A Di Đà(Michigan)
          13-01-18 Quán Niệm
         27-01-18 Vía Phật Thích Ca Thành Đạo & Thiền Quy Hướng Tịnh Độ
28-01-18 Vía Phật Thích Ca Thành Đạo & Lễ Tất Niên(Michigan)
 
FEBRUARY:         
03-02-18 Lễ Tất Niên  & Thiền Trà Cuối Năm
          10-02-18 Lễ Tạ Ân Cửu Huyền Thất Tổ
          15-02-18 LỄ ĐÓN GIAO THỪA & VÍA PHẬT DI LẶC
          23-02-18 Lễ Cầu An Giải Trừ Tai Nạn đầu năm
          24-02-18 Lễ Khai Kinh Dược Sư
 
          MARCH:
          03-03-18 Lễ Rằm Thượng Nguyên(Seattle)
 04-03-18 Lễ Rằm Thượng Nguyên(Michigan)
         10-03-18 Lễ chuyển hóa những khó khăn thành may mắn an vui
           17-03-18 KHÓA TU ĐÔNG XUÂN
           24-03-18 Lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Xuất Gia
           31-03-18 Lễ Đức Bổn Sư Nhập Niết Bàn
      
           APRIL 
           01-04-18 Vía Quán Thế Âm Bồ Tát(Michigan)
           07-04-18 Vía Quán Thế Âm Bồ Tát(Seattle) 
           07-04-18 Vía Phổ Hiền Bồ Tát
           14-04-18 Quán Niệm
           28-04-18 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ
 
           MAY 
           05-05-18 Vía Chuẩn Đề Bồ Tát
           12-05-18 Quán Niệm
           19-05-18 Vía Văn Thù Bồ Tát
           26-05-18 ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN(SEATTLE)
           28-05-18 KHÓA TU MÙA XUÂN & TU HỌC NGOÀI TRỜI
 
            JUNE
            02-06-18 Vía Bồ Tát Thích Quảng Đức
            03-06-18 ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN(MICHIGAN)
            09-06-18 Quán Niệm 
            23-06-18 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ             
 
            JULY
            04-07-18 TU HỌC NGOÀI TRỜI(ROSE GARDEN)    
            07-07-18 KHÓA TU MÙA HÈ                              
            14-07-18 Quán Niệm
            28-07-18 Vía Quán Thế Âm Bồ Tát(Seattle)
            28-07-18 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ
 
            AUGUST
            05-08-18 Vía Quán Thế Âm Bồ Tát(Michigan) 
  10-08-18 LỄ KHAI MẠC LỄ HỘI PHẬT NGỌC CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT & ĐỆ TAM CHU NIÊN CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT
          12-08-18 LỄ CUNG TIỂN PHẬT NGỌC CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT
           18-08-18 Vía Đại Thế Chí Bồ Tát
           19-08-18 ĐẠI LỄ VU LAN(MICHIGAN)      
           25-08-18 ĐẠI LỄ VU LAN(SEATTLE) 
 
            SEPTEMBER
            01-09-18 KHÓA TU MÙA THU
            03-09-18 TU HỌC NGOÀI TRỜI CHERRY GARDEN
            08-09-18 Vía Đức Địa Tạng Bồ Tát & Quán Niệm
            15-09-18 Giỗ Tổ Truyền Đăng(02-08-1991)  
            22-09-18 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ
            24-09-18 Tết Trung Thu
 
            OCTOBER
            13-10-18 Quán Niệm 
            21-10-18 Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát(Michigan)
            27-10-18 Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát(Seattle)
            27-10-18 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ
       
            NOVEMBER
          03-11-18 LỄ VÍA PHẬT DƯỢC SƯ & CHẨN TẾ THẬP LOẠI CÔ HỒN   
            10-11-18 Quán Niệm 
            17-11-18 Lễ Hiệp Kỵ Chư Tổ 
            18-11-18 Lễ Rằm Hạ Nguyên(Michigan)
            24-11-18 Lễ Rằm Hạ Nguyên(Seattle)
           
            DECEMBER
            01-12-18 KHÓA TU MÙA ĐÔNG
            08-12-18 Quán Niệm
            16-12-18 Vía Phật A Di Đà(Michigan)
            22-12-18 Vía Phật A Di Đà(Seattle)
            30-12-18 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ
            
           Chú Ý: Xin Chư Phật Tử & Quý Đồng Hương lưu giữ chương trình nầy để theo dõi sự sinh hoạt của chùa Dược Sư trọn năm 2018.
 
 
THE GENERAL SCHEDULE OF
BUDDHIST RETREATS, TRAININGS & ACTIVITIES OF
THE YEAR 2018 AT DUOC SU TEMPLE
---o0o---
 
        DAILY ACTIVITIES:
       There are training and learning sessions for Duoc Su Buddhist Sangha at the appointed time:
        05:00 AM Chanting Surangama Mantra & repentant rite
        07:00 PM Evening Meditation & Chanting
 
        WEEKLY ACTIVITIES: 
        Every Saturday:
        11:00AM A sermon given by Venerable Thich Dong Trung
        12:30PM Prayer for Peace & Requiem for Souls and for Ancestors
        Every Sunday:
       10:00AM  Vietnamese classes & Activities of Vietnamese Buddhist Youth Group
        02:00PM  Teaching Vimalakirti Nirdesa Sutra by Venerable Thich Dong Trung, & chanting Saddharmapundarika Sutra.
 
        MONTHLY ACTIVITIES:
 
        JANUARY:
        Jan 07, 18 Ceremony of worshiping the Virtue of Amitabha Buddha(MI)
        Jan 13, 18 Contemplating of Meditation path to the mind
        Jan 27, 18 Sakyamuni Buddha attained enlightenment(SEA)
       Jan 27, 18 Meditating and chanting the name of Amitabha Buddha
       Jan 28, 18 Sakyamuni Buddha attained enlightenment & End of the year ceremony(MI)
 
         FEBRUARY:
         Feb 03, 18 End of the year ceremony & Tea Meditation
         Feb 10, 18 Ceremony for expressing gratitude to Ancestors
        Feb 15, 18 WELCOMING THE NEW YEAR’S EVE PRAYER & CEREMONY OF WORSHIPING THE VIRTUE OF THE HAPPY BUDDHA
         Feb 23, 18 Praying for peace (joys, happiness) to revoke the Bad Karma
        Feb 24, 18 Opening the Medicine Master Buddha Sutra, New Year prayer for peace
               
        MARCH
       Mar 03, 18 Celebration the Full Moon: The full moon of The First Month of a year(SEA)
        Mar 04, 18 Celebration the Full Moon: The full moon of The First Month of a year(MI)
     Mar 10, 18 Ceremony of transforming difficulties & misfortunes into joys & happiness 
        Mar 17, 18 WINTER-SPRING RETREAT (3days)
        Mar 24, 18 Ceremony of worshiping the Prince Siddhartha Gautama finding enlightenment to Buddhism
       Mar 31, 18 Ceremoney of  worshiping The Virtue of  Sakyamuni Buddha enter Nirvana
 
        APRIL
      Apr 01, 18 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva(MI)
      Apr 07, 18 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva(SEA)
        Apr 07, 18 Ceremony of worshiping The Virtue of Universal Worthy Bodhisattva
         Apr 14, 18 Contemplating of Meditation path to the mind
        Apr 28, 18 Meditating and chanting the name of Amitabha Buddha
 
        MAY
        May 05, 18 Ceremony of worshiping The Virtue of Eighteen Hands Bodhisattva
        May 12, 18 Contemplating of Meditation path to the mind
      May 19, 18 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Understanding Bodhisattva
    May 26, 18 CELEBRATING CEREMONY OF SAKYAMUNI BUDDHA'S BIRTH (SEA)
        May 28, 18 SPRING RETREAT (3 days) & FIELD TRIP
 
        JUNE
      Jun 02, 18 Ceremony of worshiping The Virtue of Thich Quang Duc Bodhisattva.
   Jun 03, 18 CELEBRATING CEREMONY OF SAKYAMUNI BUDDHA'S BIRTH (MI)
        Jun 09, 18 Contemplating of Meditation path to the mind
        Jun 23, 18 Meditating and chanting the name of Amitabha Buddha
 
        JULY
        Jul 04, 18 FIELD TRIP
        Jul 07, 18 SUMMER RETREAT (3 days)
        Jul 14, 18 Contemplating of Meditation path to the mind
      Jul 28, 18 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva (SEA) 
        Jul 28, 18 Meditating & chanting the name of Amitabha Buddha
 
        AUGUST
      Aug 05, 18 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva(MI)
      Aug 10, 18 OPENING FESTIVITIES OF THE EMERALD BUDDHA OF CDSVP & THE 3rd ANUAL CEREMONY OF THE TEN THOUSAND MEDICINE BUDDHA TEMPLE
     Aug 12, 18 FAREWELL CEREMONY EMERALD BUDDHA OF CDSVP
       Aug 18, 18 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Strength Bodhisattva
        Aug 19, 18 GRANT CEREMONY OF ULLAMBANA or SANGHAS' NEW YEAR(MI)
       Aug 25, 18 GRANT CEREMONY OF ULLAMBANA or SANGHAS' NEW YEAR(SEA)
 
        SEPTEMBER
        Sept 01, 18 FALL RETREAT(3 days)
        Sept 03, 18 FIELD TRIP TO CHERRY GARDEN
       Sept 08, 18 Ceremony of worshiping The Virtue of Earth Treasury Bodhisattva
        Sept 15, 18 Memorial Day of the Patriarch passing on The Enlightenment Lamp
        Sept 22, 18 Meditating & chanting the name of Amitabha Buddha
        Sept 24, 18 Full-moon Festival
 
        OCTOBER
        Oct 13, 18 Contemplating of Meditation path to the mind
      Oct 21, 18 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva(MI)
        Oct 27, 18 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva(SEA)
        Oct 27, 18 Meditating & chanting the name of Amitabha Buddha.
       
        NOVEMBER
      Nov 03, 18 CEREMONY OF WORSHOPING THE VIRTUE OF MEDICINE MASTER BUDDHA & OFFER FOOD TO THE TEN DIFFERING KIND OF HUNGERY GHOST
        Nov 10, 18 Contemplating of Meditation path to the mind
        Nov 17, 18 Ceremony of worshiping all Buddhist Patriarchs
        Nov 18, 18 Celebration the Full Moon: The full moon of the first month of the Last Quarter of a year(MI).
        Nov 24, 18 Celebration the Full Moon: The full moon of the first month of the Last Quarter of a year(SEA).
 
        DECEMBER
        Dec 01, 18 WINTER RETREAT(3 days)
        Dec 08, 18 Contemplating of Meditation path to the mind
        Dec 16, 18 Ceremony of worshiping the Virtue of Amitabha Buddha(MI)
        Dec 22, 18 Ceremony of worshiping the Virtue of Amitabha Buddha(SEA)
        Dec 30, 18 Meditating & chanting the name of Amitabha Buddha.
       Please keep this General Schedule Of Year 2018 for the Retreats, Trainings & Activities of Duoc Su Temple.
 

 

                                                            Về Đầu Trang ->>>