Trang Chủ Thông Báo Tu Học Kinh Luận Diễn Giảng Kinh Sách Xây Chánh Điện Hình Ảnh
                                                 Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật  
CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC TỔNG QUÁT

TẠI CHÙA DƯỢC SƯ NĂM 2019

 

HẰNG NGÀY:

Hằng ngày đều có thời khóa tu học cho Tăng đòan tại chùa Dược Sư theo giờ quy định:

05:00 AM        Thời kinh sáng & Lễ Sám Hối.

07:00 PM         Thiền Tọa & Tụng Kinh

HẰNG TUẦN 

THỨ BẢY

11:00  AM        Thuyết Pháp

12:30  PM    Kinh Cầu An bá tánh & Cầu Siêu cho hương linh cửu huyền thất tổ.

CHỦ NHẬT  

10:00 AM         Lớp Việt Ngữ & Sinh họat GĐPT.

02:00 PM         Hành Trì Đại Bi Sám Pháp & trì tụng Kinh Pháp Hoa.

HẰNG THÁNG

 

JANUARY: 

12-01-19 Quán Niệm 

12-01-19 Vía Phật Thích Ca Thành Đạo(Seattle)

20-01-19 Vía Phật Thích Ca Thành Đạo & Lễ Tất Niên(Michigan)

26-01-19 Lễ Tất Niên  & Thiền Trà Cuối Năm

 

FEBRUARY:          

02-02-19 Lễ Tạ Ân Cửu Huyền Thất Tổ 

04-02-19 LỄ ĐÓN GIAO THỪA & VÍA PHẬT DI LẶC

09-02-19 Lễ Cầu An Khai Kinh Dược Sư   

          12-02-19 Lễ Cầu An Giải Trừ Tai Nạn đầu năm

16-02-19 Rằm Thượng Nguyên & Xổ Số

23-02-19 Lễ chhuyển hóa những khó khăn thành may mắn

24-02-19 Rằm Thượng Nguyên(Michigan)

 

MARCH: 

01-03-19 KHÓA TU ĐÔNG XUÂN

09-03-19 Quán Niệm

16-03-19 Lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Xuất Gia

23-03-19 Lễ Đức Bổn Sư Nhập Niết Bàn

23-03-19 Vía Quán Thế Âm Bồ Tát(Michigan)

23-03-19 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ

30-03-19 Vía Quán Thế Âm Bồ Tát(Seattle)

30-03-19 Vía Phổ Hiền Bồ Tát

      

APRIL 

13-04-19 Quán Niệm

20-04-19 Vía Chuẩn Đề Bồ Tát 

27-04-19 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ

 

MAY 

11-05-19 Quán Niệm

11-05-19 Vía Văn Thù Bồ Tát

11-05-19 ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN(MICHIGAN)

18-05-19 ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN(SEATTLE)

25-05-19 KHÓA TU MÙA XUÂN

27-05-19 DU NGOẠN NGOÀI TRỜI

 

JUNE   

01-06-19 Vía Bồ Tát Thích Quảng Đức

08-06-19 Quán Niệm 

22-06-19 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ             

 

JULY  

05-07-19 KHÓA TU MÙA HÈ 

07-07-19 LỄ HỘI CHERRY                             

13-07-19 Quán Niệm 

20-07-19 Vía Quán Thế Âm Bồ Tát(Seattle)

27-07-19 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ

28-07-19 Vía Quán Thế Âm Bồ Tát(Michigan) 

 

AUGUST

10-08-19 Quán Niệm

10-08-19 Vía Đại Thế Chí Bồ Tát

11-08-19 Đại Lễ Vu Lan(Michigan)

15-08-19 LỄ KHAI MẠC LỄ HỘI PHẬT NGỌC CDSVP & ĐỆ TỨ CHU NIÊN CDSVP

17-08-19 ĐẠI LỄ VU LAN(SEATTLE)

18-08-19 LỄ CUNG TIỂN PHẬT NGỌC CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT

24-08-19 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ

24-08-19 Vía Đức Địa Tạng Bồ Tát

31-08-19 KHÓA TU MÙA THU

 

 

SEPTEMBER     

07-09-19 Giỗ Tổ Truyền Đăng(02-08-1991)  

14-09-19 Quán Niệm

14-09-19 Tết Trung Thu

28-09-19 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ

 

OCTOBER   

12-10-19 Quán Niệm 

13-10-19 Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát(Michigan)

19-10-19 Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát(Seattle)

26-10-19 LỄ VÍA PHẬT DƯỢC SƯ & CHẨN TẾ THẬP LOẠI CÔ HỒN   

       

NOVEMBER  

09-11-19 Quán Niệm

09-11-19 Rằm Hạ Nguyên(Seattle) 

16-11-19 Lễ Hiệp Kỵ Chư Tổ  

17-11-19 Lễ Rằm Hạ Nguyên(Michigan)

23-11-19 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ

           

DECEMBER 

07-12-19 KHÓA TU MÙA ĐÔNG

14-12-19 Quán Niệm

14-12-19 Vía Phật A Di Đà(Seattle)

22-12-19 Vía Phật A Di Đà(Michigan)

28-12-19 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ

            

Chú Ý: Xin Chư Phật Tử & Quý Đồng Hương lưu giữ chương trình nầy để theo dõi sự sinh hoạt của chùa Dược Sư trọn năm 2019.

 
 

THE GENERAL SCHEDULE OF

BUDDHIST RETREATS, TRAININGS & ACTIVITIES OF

THE YEAR 2019 AT DUOC SU TEMPLE

---o0o---

 

DAILY ACTIVITIES:

There are training and learning sessions for Duoc Su Buddhist Sangha at the appointed time:

05:00 AM Chanting Surangama Mantra & repentant rite

07:00 PM Evening Meditation & Chanting

 

WEEKLY ACTIVITIES: 

Every Saturday:

11:00AM A sermon given by Venerable Thich Dong Trung

12:30PM Prayer for Peace & Requiem for Souls and for Ancestors

Every Sunday:

10:00AM  Vietnamese classes & Activities of Vietnamese Buddhist Youth Group

02:00PM  Teaching Vimalakirti Nirdesa Sutra by Venerable Thich Dong Trung, & chanting Saddharmapundarika Sutra.

 

MONTHLY ACTIVITIES:

 

JANUARY:

Jan 12, 19 Mindfulness

Jan 12, 19 Sakyamuni Buddha attained enlightenment(SEA)

Jan 20, 19 Sakyamuni Buddha attained enlightenment & End of the year ceremony (MI)

Jan 26, 19 End of the year ceremony & Tea Meditation

 

FEBRUARY:

Feb 02, 19 Ceremony for expressing gratitude to Ancestors

Feb 04, 19 WELCOMING THE NEW YEAR’S EVE PRAYER & CEREMONY OF WORSHIPING THE VIRTUE OF THE HAPPY BUDDHA

Feb 09, 19 Opening the Medicine Master Buddha Sutra, New Year prayer for peace

Feb 12, 19 Praying for peace (joys, happiness) to revoke the Bad Karma

          Feb 16, 19 Celebration the Full Moon: The full moon of The First Month of a year(SEA)

Feb 23, 19 Ceremony of transforming difficulties & misfortunes into joys & happiness 

Feb 24, 18 Celebration the Full Moon: The full moon of The First Month of a year(MI)

    

MARCH

Mar 01, 19 WINTER-SPRING RETREAT (3days)

Mar 09, 19 Mindfulness

Mar 16, 19 Ceremony of worshiping the Prince Siddhartha Gautama finding enlightenment to Buddhism

Mar 23, 19 Ceremoney of  worshiping The Virtue of  Sakyamuni Buddha enter Nirvana

 Mar 23, 19 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva(MI)

Mar 23, 19 Meditation towards the Pure Land

Mar 30, 19 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva(SEA)

Mar 30, 19 Ceremony of worshiping The Virtue of Universal Worthy Bodhisattva

 

APRIL

Apr 13, 19 Mindfulness

Apr, 20, 19 Ceremony of worshiping The Virtue of Eighteen Hands Bodhisattva

Apr 27, 19 Meditation towards the Pure Land

 

MAY

May 11, 19 Contemplating of Meditation path to the mind

May 11, 19 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Understanding Bodhisattva

May 12, 19 CELEBRATING CEREMONY OF SAKYAMUNI BUDDHA'S BIRTH (MI)

May 18, 19 CELEBRATING CEREMONY OF SAKYAMUNI BUDDHA'S BIRTH (SEA)

May 25, 19 SPRING RETREAT (3 days) & FIELD TRIP

 

JUNE

Jun 01, 19 Ceremony of worshiping The Virtue of Thich Quang Duc Bodhisattva.

Jun 08, 19 Contemplating of Meditation path to the mind

Jun 22, 19 Meditating and chanting the name of Amitabha Buddha

 

JULY

Jul 05, 19 SUMMER RETREAT (3 days)

Jul 07, 19 FIELD TRIP

Jul 13, 19 Contemplating of Meditation path to the mind

Jul 20, 19 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva (SEA) 

Jul 27, 19 Meditating & chanting the name of Amitabha Buddha

 Jul 28, 19 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva(MI)

 

AUGUST

Aug 10, 19 Mindfulness

Aug 10, 18 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Strength Bodhisattva

Aug 11, 19 GRANT CEREMONY OF ULLAMBANA or SANGHAS' NEW YEAR(MI)

Aug 15, 19 OPENING FESTIVITIES OF THE EMERALD BUDDHA OF CDSVP & THE 4th ANUAL CEREMONY OF THE TEN THOUSAND MEDICINE BUDDHA TEMPLE

Aug 17, 19 GRANT CEREMONY OF ULLAMBANA or SANGHAS' NEW YEAR(SEA)

Aug 18, 19 FAREWELL CEREMONY EMERALD BUDDHA OF CDSVP

          Aug 24, 19 Meditation towards the Pure Land

Aug 24, 19 Ceremony of worshiping The Virtue of Earth Treasury Bodhisattva

Aug 31, 19 FALL RETREAT(3 days)

 

SEPTEMBER

Sept 07, 19 Memorial Day of the Patriarch passing on The Enlightenment Lamp

Sep 14, 19 Mindfulness

Sept 14, 19 Full-moon Festival

Sept 28, 19 Meditating & chanting the name of Amitabha Buddha

 

OCTOBER

Oct 12, 19 Contemplating of Meditation path to the mind

Oct 13, 19 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva(MI)

Oct 19, 19 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva(SEA)

Oct 26, 19 CEREMONY OF WORSHOPING THE VIRTUE OF MEDICINE MASTER BUDDHA & OFFER FOOD TO THE TEN DIFFERING KIND OF HUNGERY GHOST

       

NOVEMBER

Nov 09, 19 Contemplating of Meditation path to the mind

Nov 09, 19 Celebration the Full Moon: The full moon of the first month of the Last Quarter of a year(SEA).

Nov 16, 19 Ceremony of worshiping all Buddhist Patriarchs

Nov 17, 19 Celebration the Full Moon: The full moon of the first month of the Last Quarter of a year(MI).

          Nov 23, 19 Meditation towards the Pure Land

 

DECEMBER

Dec 07, 19 WINTER RETREAT(3 days)

Dec 14, 19 Ceremony of worshiping the Virtue of Amitabha Buddha(SEA)

Dec 14, 19 Contemplating of Meditation path to the mind

Dec 22, 19 Ceremony of worshiping the Virtue of Amitabha Buddha(MI)

Dec 28, 19 Meditating & chanting the name of Amitabha Buddha.

Please keep this General Schedule Of Year 2019 for the Retreats, Trainings & Activities of Duoc Su Temple.

 

                                                            Về Đầu Trang ->>>