Trang Chủ Thông Báo Tu Học Kinh Luận Diễn Giảng Kinh Sách Xây Chánh Điện Hình Ảnh
                                                 Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật  
CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT

 

 
CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC TỔNG QUÁT
TẠI CHÙA DƯỢC SƯ NĂM 2020
 
HẰNG NGÀY:
Hằng ngày đều có thời khóa tu học cho Tăng đòan tại chùa Dược Sư theo giờ quy định:
05:00 AM        Thời kinh sáng & Lễ Sám Hối.
07:00 PM         Thiền Tọa & Tụng Kinh
 
HẰNG TUẦN 
THỨ BẢY
11:00  AM        Thuyết Pháp
12:30  PM    Kinh Cầu An bá tánh & Cầu Siêu cho hương linh cửu huyền thất tổ.
CHỦ NHẬT  
10:00 AM         Lớp Việt Ngữ & Sinh họat GĐPT.
02:00 PM         Hành Trì Đại Bi Sám Pháp & trì tụng Kinh Pháp Hoa.
HẰNG THÁNG
 
JANUARY: 
04-01-20 Vía Phật Thích Ca Thành Đạo(Seattle)
11-01-20 Lễ Tất Niên  & Thiền Trà Cuối Năm
            18-01-20 Lễ Tạ Ân Cửu Huyền Thất Tổ
          24-01-20 LỄ ĐÓN GIAO THỪA & VÍA PHẬT DI LẶC 
 
          FEBRUARY:          
          01-02-20 Lễ Cầu An Khai Kinh Dược Sư   
          01-02-20 Lễ Cầu An Giải Trừ Tai Nạn đầu năm
08-02-20 Rằm Thượng Nguyên & Xổ Số
15-02-20 Lễ chhuyển hóa những khó khăn thành may mắn
22-02-20 KHÓA TU ĐÔNG XUÂN

29-02-20 Lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Xuất Gia

 
MARCH: 
07-03-20 Lễ Đức Bổn Sư Nhập Niết Bàn
09-03-20 Quán Niệm
14-03-20 Vía Quán Thế Âm Bồ Tát

14-03-20 Vía Phổ Hiền Bồ Tát

23-03-19 Thiền Quy Hước Tịnh Độ
      
APRIL 
04-04-20 Vía Chuẩn Đề Bồ Tát 
11-04-20 Quán Niệm
25-04-20 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ

25-04-20 Vía Văn Thù Bồ Tát

 
MAY 
09-05-20 ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN(SEATTLE)

16-05-20 Vía Bồ Tát Thích Quảng Đức

23-05-20 KHÓA TU MÙA XUÂN

30-05-20 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ

 
JUNE   
13-06-20 Quán Niệm 
27-06-20 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ             
 
JULY  
04-07-20 KHÓA TU MÙA HÈ 
05-07-20 LỄ HỘI CHERRY                             
11-07-20 Quán Niệm 
25-07-20 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ
 
AUGUST
01-08-20 Vía Quán Thế Âm Bồ Tát(Seattle)
06-08-20 LỄ KHAI MẠC LỄ HỘI PHẬT NGỌC CDSVP & ĐỆ NGŨ CHU NIÊN CDSVP
09-08-20 LỄ CUNG TIỂN PHẬT NGỌC CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT
22-08-20 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ

29-08-20 ĐẠI LỄ VU LAN(SEATTLE)

29-08-20 Vía Đại Thế Chí Bồ Tát
 
SEPTEMBER
05-09-20 KHÓA TU MÙA THU
07-09-20 DU NGOẠN NGOÀI TRỜI    
12-09-20 Quán Niệm
19-09-20 Vía Đức Địa Tạng Bồ Tát
19-09-20 Giỗ Tổ Truyền Đăng(02-08-1991) 
26-09-20 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ
 
OCTOBER   
01-10-20 Tết Trung Thu
10-10-20 Quán Niệm 
24-10-20 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ
31-10-20 Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát(Seattle)
 
NOVEMBER  
14-11-20 LỄ VÍA PHẬT DƯỢC SƯ & CHẨN TẾ THẬP LOẠI CÔ HỒN 

28-11-20 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ

28-11-20 Rằm Hạ Nguyên(Seattle) 
 
          DECEMBER 
05-12-20 Lễ Hiệp Kỵ Chư Tổ  
12-12-20 Quán Niệm 
19-12-20 KHÓA TU MÙA ĐÔNG
27-12-20 Vía Phật A Di Đà(Seattle)
28-12-19 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ
            
Chú Ý: Xin Chư Phật Tử & Quý Đồng Hương lưu giữ chương trình nầy để theo dõi sự sinh hoạt của chùa Dược Sư trọn năm 2019.
 

  

THE GENERAL SCHEDULE OF

BUDDHIST RETREATS, TRAININGS & ACTIVITIES OF

THE YEAR 2020 AT DUOC SU TEMPLE

---o0o---

 

DAILY ACTIVITIES:

There are training and learning sessions for Duoc Su Buddhist Sangha at the appointed time:

05:00 AM Chanting Surangama Mantra & repentant rite

07:00 PM Evening Meditation & Chanting

 

WEEKLY ACTIVITIES: 

Every Saturday:

11:00AM A sermon given by Venerable Thich Dong Trung

12:30PM Prayer for Peace & Requiem for Souls and for Ancestors

Every Sunday:

10:00AM  Vietnamese classes & Activities of Vietnamese Buddhist Youth Group

02:00PM  Teaching Vimalakirti Nirdesa Sutra by Venerable Thich Dong Trung, & chanting Saddharmapundarika Sutra.

 

MONTHLY ACTIVITIES:

 

JANUARY:

Jan 04, 20 Sakyamuni Buddha attained enlightenment

Jan 11, 20 End of the year ceremony & Tea Meditation

Jan 18, 20 Ceremony for expressing gratitude to Ancestors

Jan 24, 20 WELCOMING THE NEW YEAR’S EVE PRAYER & CEREMONY OF WORSHIPING THE VIRTUE OF THE HAPPY BUDDHA

 

FEBRUARY:

Feb 01, 20 Opening the Medicine Master Buddha Sutra, New Year prayer for peace

Feb 01, 20 Praying for peace (joys, happiness) to revoke the Bad Karma

          Feb 08, 20 Celebration the Full Moon: The full moon of The First Month of a year.

        Feb 15, 20 Ceremony of transforming difficulties & misfortunes into joys & happiness 

Feb 22, 20 WINTER-SPRING RETREAT (3days)

Feb 29, 20 Ceremony of worshiping the Prince Siddhartha Gautama finding enlightenment to Buddhism

 

MARCH

Mar 07, 20 Ceremoney of  worshiping The Virtue of  Sakyamuni Buddha enter Nirvana

Mar 09, 20 Mindfulness

Mar 14, 20 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva.

Mar 14, 20 Ceremony of worshiping The Virtue of Universal Worthy Bodhisattva

Mar 28, 20 Meditation towards the Pure Land

 

APRIL

Apr, 04, 20 Ceremony of worshiping The Virtue of Eighteen Hands Bodhisattva

Apr 11, 20 Mindfulness

Apr 25, 20 Meditation towards the Pure Land

Apr 25, 20 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Understanding Bodhisattva

 

MAY

May 09, 20 CELEBRATING CEREMONY OF SAKYAMUNI BUDDHA'S BIRTH

May 16, 20 Ceremony of worshiping The Virtue of Thich Quang Duc Bodhisattva.

May 23, 20 SPRING RETREAT (3 days) & FIELD TRIP

May 30, 20 Contemplating of Meditation path to the mind

 

JUNE

Jun 13, 20 Contemplating of Meditation path to the mind

Jun 27, 20 Meditating and chanting the name of Amitabha Buddha

 

JULY

Jul 04, 20 SUMMER RETREAT (3 days)

Jul 05, 20 CHERRY FESTIVAL(FIELD TRIP)

Jul 11, 20 Mindfulness

Jul 25, 20 Meditating & chanting the name of Amitabha Buddha

 

AUGUST

Aug 01, 20 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva (SEA) 

Aug 06, 20 OPENING FESTIVITIES OF THE EMERALD BUDDHA OF CDSVP & THE 5th ANUAL CEREMONY OF THE TEN THOUSAND MEDICINE BUDDHA TEMPLE

Aug 09, 20 FAREWELL CEREMONY EMERALD BUDDHA OF CDSVP

Aug 22, 20 Meditating & chanting the name of Amitabha Buddha.

Aug 29, 20 GRANT CEREMONY OF ULLAMBANA or SANGHAS' NEW YEAR(SEA)

Aug 29, 20 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Strength Bodhisattva

 

SEPTEMBER

Sept 05, 20 FALL RETREAT(3 days)

Sept 07, 20 FIELD TRIP

Sep 12, 20 Mindfulness

Sept 19, 20 Ceremony of worshiping The Virtue of Earth Treasury Bodhisattva

Sept 19, 20 Memorial Day of the Patriarch passing on The Enlightenment Lamp

Sept 26, 20 Meditating & chanting the name of Amitabha Buddha.

 

OCTOBER

Oct 01, 20 Full-moon Festival

Oct 10, 20 Contemplating of Meditation path to the mind

Oct 24, 20 Meditating & chanting the name of Amitabha Buddha.

Oct 31, 20 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva.

 

NOVEMBER

Nov 14, 20 CEREMONY OF WORSHOPING THE VIRTUE OF MEDICINE MASTER BUDDHA & OFFER FOOD TO THE TEN DIFFERING KIND OF HUNGERY GHOST

Nov 28, 20 Meditation towards the Pure Land

Nov 28, 20 Celebration the Full Moon: The full moon of the first month of the Last Quarter of a year(SEA).

 

DECEMBER

Dec 05, 20 Ceremony of worshiping all Buddhist Patriarchs

Dec 12, 20 Contemplating of Meditation path to the mind

Dec 19, 20 WINTER RETREAT(3 days)

Dec 27, 20 Ceremony of worshiping the Virtue of Amitabha Buddha(MI)

Dec 27, 20 Meditating & chanting the name of Amitabha Buddha.

 

Please keep this General Schedule Of Year 2020 for the Retreats, Trainings & Activities of Duoc Su Temple.

 

 Trở Lại Trang Nhà

                                                            Về Đầu Trang ->>>