Trang Chủ Thông Báo Tu Học Kinh Luận Diễn Giảng Kinh Sách Chùa Dược Sư Vạn Phật Hình Ảnh
                                                 Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật  
CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT
 
CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC TỔNG QUÁT
TẠI CHÙA DƯỢC SƯ NĂM 2023
 
HẰNG NGÀY:
Hằng ngày đều có thời khóa tu học cho Tăng đòan tại chùa Dược Sư theo giờ quy định:
05:00 AM         Thời kinh sáng & Lễ Sám Hối.
07:00 PM         Thiền Tọa & Tụng Kinh
 
HẰNG TUẦN 
THỨ BẢY
11:00  AM        Thuyết Pháp
12:30  PM        Kinh Cầu An bá tánh & Cầu Siêu cho hương linh cửu huyền thất tổ.
 
CHỦ NHẬT  
10:00  Lớp Việt Ngữ & Sinh họat GĐPT.
02:00 PM Hành Trì Đại Bi Sám Pháp & trì tụng Kinh Pháp Hoa.
HẰNG THÁNG
 
JANUARY
07-01-23 Quán Niệm
14-01-23 Lễ Tất Niên  & Thiền Trà Cuối Năm
            21-01-23 Lễ Tạ Ân Cửu Huyền Thất Tổ
          21-01-23 LỄ ĐÓN GIAO THỪA & VÍA PHẬT DI LẶC
          28-01-23 Lễ Cầu An Khai Kinh Dược Sư    
          29-01-23 Lễ Cầu An Giải Trừ Tai Nạn đầu năm
           
           FEBRUARY:
04-02-23 Rằm Thượng Nguyên
11-02-23 Lễ chhuyển hóa những khó khăn thành may mắn

17-02-23 KHÓA TU ĐÔNG XUÂN

25-02-23 Lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Xuất Gia

25-02-23 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ

 
MARCH
            11-03-23 Quán Niệm
11-03-23 Lễ Đức Bổn Sư Nhập Niết Bàn

11-03-23 Vía Quán Thế Âm Bồ Tát

(SEATTLE)

18-03-23 Vía Quán Thế Âm Bồ Tát

(MICHIGAN)
18-03-23 Vía Phổ Hiền Bồ Tát

25-03-23 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ

 
APRIL 
08-04-23 Quán Niệm
22-04-23 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ
 
MAY
06-05-23 Vía Chuẩn Đề Bồ Tát
13-05-23 Quán Niệm  
20-05-23 Vía Văn Thù Bồ Tát
27-05-23 KHÓA TU MÙA XUÂN

27-05-23 ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN(MICHIGAN)

 
JUNE
03-06-23 ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN(SEATTLE)
10-06-23 Quán Niệm
10-06-23 Vía Bồ Tát Thích Quảng Đức 
24-06-23 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ 
 
JULY  
01-07-23 KHÓA TU MÙA HÈ
02-07-23 LỄ HỘI CHERRY                             
08-07-23 Quán Niệm 
22-07-23 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ

29-07-23 Vía Quán Thế Âm Bồ Tát(Seattle)

 
AUGUST
03-08-23 LỄ KHAI MẠC LỄ HỘI PHẬT NGỌC CDSVP
06-08-23 LỄ CUNG TIỂN PHẬT NGỌC CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT

12-08-23 Quán Niệm 

12-08-23 Vía Quán Thế Âm Bồ Tát(MICHIGAN)

19-08-23 Vía Đại Thế Chí Bồ Tát
26-08-23 ĐẠI LỄ VU LAN(SEATTLE)
 
SEPTEMBER
02-09-23 KHÓA TU MÙA THU
04-09-23 DU NGOẠN NGOÀI TRỜI    
09-09-23 Quán Niệm

09-09-23 ĐẠI LỄ VU LAN(MICHIGAN)

16-09-23 Vía Đức Địa Tạng Bồ Tát

16-09-23 Giỗ Tổ Truyền Đăng(02-08-1991) 

23-09-23 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ

10-09-22 Tết Trung Thu

 

OCTOBER
14-10-23 Quán Niệm 

28-10-23 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ

28-10-23 Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát(MICHIGAN)
 
NOVEMBER
04-11-23 Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát(SEATTLE)
11-11-23 LỄ VÍA PHẬT DƯỢC SƯ & CHẨN TẾ THẬP LOẠI CÔ HỒN 

11-11-23 Quán Niệm

25-11-23 Lễ Hiệp Kỵ Chư Tổ  
25-11-23 Rằm Hạ Nguyên(Seattle)
25-11-23 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ 
         
            DECEMBER 
02-12-23 KHÓA TU MÙA ĐÔNG

09-12-23 Quán Niệm 

23-12-23 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ
30-12-23 Vía Phật A Di Đà(Seattle)

 

Chú Ý: Xin Chư Phật Tử & Quý Đồng Hương lưu giữ chương trình nầy để theo dõi sự sinh hoạt của Chùa Dược Sư & Chùa Dược Sư Vạn Phật trọn năm 2023.
 
  
THE GENERAL SCHEDULE OF
BUDDHIST RETREATS, TRAININGS & ACTIVITIES OF
THE YEAR 2023 AT DUOC SU TEMPLE
---o0o---
 
DAILY ACTIVITIES:
There are training and learning sessions for Duoc Su Buddhist Sangha at the appointed time:
05:00 AM Chanting Surangama Mantra & repentant rite
07:00 PM Evening Meditation & Chanting
 
WEEKLY ACTIVITIES: 
Every Saturday:
11:00AM A sermon given by Venerable Thich Dong Trung
12:30PM Prayer for Peace & Requiem for Souls and for Ancestors
Every Sunday:
10:00AM  Vietnamese classes & Activities of Vietnamese Buddhist Youth Group
02:00PM  Teaching Vimalakirti Nirdesa Sutra by Venerable Thich Dong Trung, & chanting Saddharmapundarika Sutra.
 
MONTHLY ACTIVITIES:
 
JANUARY:
Jan 07, 23 Mindfulness
Jan 14, 23 End of the year ceremony & Tea Meditation

Jan 21, 23 Ceremony for expressing gratitude to Ancestors

Jan 21, 23 WELCOMING THE NEW YEAR’S EVE PRAYER & CEREMONY OF WORSHIPING THE VIRTUE OF THE HAPPY BUDDHA

Jan 28, 23 Opening the Medicine Master Buddha Sutra, New Year prayer for peace

Jan 29, 22 Praying for peace (joys, happiness) to revoke the Bad Karma
 
FEBRUARY:
         Feb 04, 23 Celebration the Full Moon: The full moon of The First Month of a year.
       Feb 11, 23 Ceremony of transforming difficulties, & misfortunes into joys & happiness
         Feb 18, 23 WINTER-SPRING RETREAT (3days)
        Feb 25, 23 Ceremony of worshiping the Prince Siddhartha Gautama finding enlightenment to Buddhism
Feb 25, 23 Meditation towards the Pure Land
        
          MARCH
Mar 11, 23 Mindfulness
Mar 11, 23 Ceremoney of  worshiping The Virtue of  Sakyamuni Buddha enter Nirvana

Mar 11, 23 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva.(SEATTLE)

Mar 18, 23 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva.(MICHIGAN)

Mar 18, 23 Ceremony of worshiping The Virtue of Universal Worthy Bodhisattva

Mar 25, 23 Meditation towards the Pure Land
 
APRIL
Apr 08, 23 Mindfulness

Apr 22, 23 Meditation towards the Pure Land

 
MAY
May 06, 23 Ceremony of worshiping The Virtue of Eighteen Hands Bodhisattva
May 13, 21 Mindfulness
May 20, 22 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Understanding Bodhisattva
May 27, 23 SPRING RETREAT (3 days) & FIELD TRIP
May 27, 23 CELEBRATING CEREMONY OF SAKYAMUNI BUDDHA'S BIRTH(MICHIGAN)
 
JUNE 
June 03, 23 CELEBRATING CEREMONY OF SAKYAMUNI BUDDHA'S BIRTH(SEATTLE)
Jun 10, 23 Mindfulness
Jun 10, 23 Ceremony of worshiping The Virtue of Thich Quang Duc Bodhisattva.
Jun 24, 22 Meditation towards the Pure Land
 
JULY
Jul 01, 23 SUMMER RETREAT
Jul 02, 23 CHERRY FESTIVAL (FIELD TRIP)
Jul 08, 23 Mindfulness
Jul 22, 23 Meditating & chanting the name of Amitabha Buddha  
Jul 29, 23 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva (SEA)
 
AUGUST
Aug 02, 23 OPENING FESTIVITIES OF THE EMERALD BUDDHA OF CDSVP
Aug 06, 23 FAREWELL CEREMONY EMERALD BUDDHA OF CDSVP
Aug 12, 23 Mindfulness
Aug 12, 23 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva (MICHIGAN)
Aug 19, 23 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Strength Bodhisattva
Aug 26, 23 GRANT CEREMONY OF ULLAMBANA or SANGHAS' NEW YEAR(SEA)
 
SEPTEMBER
Sept 02, 22 FALL RETREAT(3 days)
Sept 04, 22 FIELD TRIP
Sep 09, 23 Mindfulness
Sep 09, 23 GRANT CEREMONY OF ULLAMBANA or SANGHAS' NEW YEAR(MICHIGAN)
Sep 16, 23 Ceremony of worshiping The Virtue of Earth Treasury Bodhisattva.
Sep 16, 23 Memorial Day of the Patriarch passing on The Enlightenment Lamp
Sept 23, 23 Meditate towards the Pure Land.
Sept 29, 23 Full-moon Festival
 
OCTOBER
Oct 14, 23 Mindfulness
Oct 28, 23 Meditate towards the Pure Land.
Oct 28, 23 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva.(MICHIGAN)
 
NOVEMBER
Nov 04, 23 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva.(SEATTLE)
Nov 11, 23 CEREMONY OF WORSHOPING THE VIRTUE OF MEDICINE MASTER BUDDHA & OFFER FOOD TO THE TEN DIFFERING KIND OF HUNGERY GHOST
Nov 11, 23 Mindfulness
Nov 25, 23 Ceremony of worshiping all Buddhist Patriarchs
Nov 25, 23 Celebration the Full Moon: The full moon of the first month of the Last Quarter of a year(SEA).
Nov 25, 23 Meditate towards the Pure Land
 
DECEMBER
Dec 02, 23 WINTER RETREAT(3 days)

Dec 09, 23 Contemplating of Meditation path to the mind

Dec 23, 23 Meditate towards the Pure Land
Dec 30, 23 Ceremony of worshiping the Virtue of Amitabha Buddha
 
Please keep this General Schedule Of Year 2023 for the Retreats, Trainings & Activities of Duoc Su Temple & Ten Thousand Medicine Buddha Temple.

 

                                                                                                        Về Đầu Trang ->>>

                                                                            

Trở Lại Trang Nhà