DUOCSU TEMPLE 

 

 

 

TRUNG TÂM VĂN HÓA PHẬT GIÁO TẠI VÙNG TÂY BẮC
Buddhist Cultural Center Of The Northwest

6918 42nd Ave. S.Seattle, WA 98118

(206)725-1070 . chuaduocsu@duocsu.org

 


VIET NAM

                  Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

ENGLISH
THÔNG BÁO AUDIO THUYẾT PHÁP

VIDEO PHẬT PHÁP

KINH SÁCH TU HỌC CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT HÌNH ẢNH


Thuyết Pháp/ Phật Pháp Căn Bản/Thiền Ca Dược Sư/ Kinh Pháp Hoa/ Kinh Duy Ma/ Ngũ Âm/ Chư Kinh Nhật Tụng/Kinh Phap Hoa 06/

Tel: (206)725-1070, Fax: 206-257-0493 Email: chuaduocsu@duocsu.org

Must See Places In Paris
Find IP