Trang Chủ Thông Báo Tu Học Kinh Luận Diễn Giảng Kinh Sách Chùa Dược Sư Vạn Phật Hình Ảnh
                                                 Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật  
CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT
 
CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC TỔNG QUÁT
TẠI CHÙA DƯỢC SƯ NĂM 2022
 
HẰNG NGÀY:
Hằng ngày đều có thời khóa tu học cho Tăng đòan tại chùa Dược Sư theo giờ quy định:
05:00 AM        Thời kinh sáng & Lễ Sám Hối.
07:00 PM         Thiền Tọa & Tụng Kinh
 
HẰNG TUẦN 
THỨ BẢY
11:00  AM        Thuyết Pháp
12:30  PM    Kinh Cầu An bá tánh & Cầu Siêu cho hương linh cửu huyền thất tổ.
CHỦ NHẬT  
10:00 AM         Lớp Việt Ngữ & Sinh họat GĐPT.
02:00 PM         Hành Trì Đại Bi Sám Pháp & trì tụng Kinh Pháp Hoa.
HẰNG THÁNG
 
JANUARY: 
08-01-22 Quán Niệm
08-01-22 Vía Phật Thích Ca Thành Đạo(Seattle)
22-01-22 Lễ Tất Niên  & Thiền Trà Cuối Năm
            29-01-22 Lễ Tạ Ân Cửu Huyền Thất Tổ
         31-01-22 LỄ ĐÓN GIAO THỪA & VÍA PHẬT DI LẶC
           
            FEBRUARY:
            05-02-22 Lễ Cầu An Khai Kinh Dược Sư    
          08-02-22 Lễ Cầu An Giải Trừ Tai Nạn đầu năm
12-02-22 Rằm Thượng Nguyên & Xổ Số
19-02-22 Lễ chhuyển hóa những khó khăn thành may mắn

26-02-22 KHÓA TU ĐÔNG XUÂN

 
MARCH
            12-03-22 Quán Niệm
          12-03-22 Lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Xuất Gia
19-03-22 Lễ Đức Bổn Sư Nhập Niết Bàn

19-03-22 Vía Quán Thế Âm Bồ Tát

26-03-22 Vía Phổ Hiền Bồ Tát

26-03-22 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ

 
APRIL 
09-04-22 Quán Niệm
16-04-22 Vía Chuẩn Đề Bồ Tát 
23-04-22 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ
 
MAY
07-05-22 Vía Văn Thù Bồ Tát
14-05-22 ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN(SEATTLE)
21-05-22 Vía Bồ Tát Thích Quảng Đức
28-05-22 KHÓA TU MÙA XUÂN
 
JUNE
11-06-22 Quán Niệm 
25-06-22 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ  
 
JULY  
02-07-22 KHÓA TU MÙA HÈ
04-07-22 LỄ HỘI CHERRY                             
09-07-22 Quán Niệm 
16-07-22 Vía Quán Thế Âm Bồ Tát(Seattle)
23-07-22 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ
 
AUGUST
04-08-22 LỄ KHAI MẠC LỄ HỘI PHẬT NGỌC CDSVP
07-08-22 LỄ CUNG TIỂN PHẬT NGỌC CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT
13-08-22 ĐẠI LỄ VU LAN(SEATTLE)14-08-21 Quán Niệm
20-08-22 Vía Đại Thế Chí Bồ Tát
27-08-22 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ

27-08-22 Giỗ Tổ Truyền Đăng(02-08-1991) 

27-08-22 Vía Đức Địa Tạng Bồ Tát

 
SEPTEMBER
03-09-22 KHÓA TU MÙA THU
05-09-22 DU NGOẠN NGOÀI TRỜI    
10-09-22 Quán Niệm
10-09-22 Tết Trung Thu
24-09-22 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ
 
OCTOBER
08-10-22 Quán Niệm 
15-10-22 Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát(Seattle)
22-10-22 LỄ VÍA PHẬT DƯỢC SƯ & CHẨN TẾ THẬP LOẠI CÔ HỒN 
29-10-22 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ
 
NOVEMBER
05-11-22 Lễ Hiệp Kỵ Chư Tổ  
05-11-22 Rằm Hạ Nguyên(Seattle)
12-11-22 Quán Niệm
26-11-22 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ 
         
          DECEMBER 
03-12-22 KHÓA TU MÙA ĐÔNG
10-12-22 Vía Phật A Di Đà(Seattle)
10-12-22 Quán Niệm 
24-12-22 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ
            
Chú Ý: Xin Chư Phật Tử & Quý Đồng Hương lưu giữ chương trình nầy để theo dõi sự sinh hoạt của chùa Dược Sư trọn năm 2022.
 
  
THE GENERAL SCHEDULE OF
BUDDHIST RETREATS, TRAININGS & ACTIVITIES OF
THE YEAR 2022 AT DUOC SU TEMPLE
---o0o---
 
DAILY ACTIVITIES:
There are training and learning sessions for Duoc Su Buddhist Sangha at the appointed time:
05:00 AM Chanting Surangama Mantra & repentant rite
07:00 PM Evening Meditation & Chanting
 
WEEKLY ACTIVITIES: 
Every Saturday:
11:00AM A sermon given by Venerable Thich Dong Trung
12:30PM Prayer for Peace & Requiem for Souls and for Ancestors
Every Sunday:
10:00AM  Vietnamese classes & Activities of Vietnamese Buddhist Youth Group
02:00PM  Teaching Vimalakirti Nirdesa Sutra by Venerable Thich Dong Trung, & chanting Saddharmapundarika Sutra.
 
MONTHLY ACTIVITIES:
 
JANUARY:
Jan 08, 22 Mindfulness
Jan 08, 22 Sakyamuni Buddha attained enlightenment
Jan 22, 22 End of the year ceremony & Tea Meditation

Jan 29, 22 Ceremony for expressing gratitude to Ancestors

Jan 31, 22 WELCOMING THE NEW YEAR’S EVE PRAYER & CEREMONY OF WORSHIPING THE VIRTUE OF THE HAPPY BUDDHA
 
FEBRUARY:
Feb 05, 22 Opening the Medicine Master Buddha Sutra, New Year prayer for peace
Feb 08, 22 Praying for peace (joys, happiness) to revoke the Bad Karma
          Feb 12, 22 Celebration the Full Moon: The full moon of The First Month of a year.
       Feb 19, 22 Ceremony of transforming difficulties, & misfortunes into joys & happiness
         Feb 26, 22 WINTER-SPRING RETREAT (3days) 
       
         MARCH
Mar 12, 22 Mindfulness
Mar 12, 22 Ceremony of worshiping the Prince Siddhartha Gautama finding enlightenment to Buddhism
Mar 19, 22 Ceremoney of  worshiping The Virtue of  Sakyamuni Buddha enter Nirvana

Mar 19, 22 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva.

Mar 26, 22 Ceremony of worshiping The Virtue of Universal Worthy Bodhisattva

Mar 26, 22 Meditation towards the Pure Land
 
APRIL
Apr 09, 22 Mindfulness
Apr 16, 22 Ceremony of worshiping The Virtue of Eighteen Hands Bodhisattva

Apr 23, 22 Meditation towards the Pure Land

 
MAY
May 07, 22 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Understanding Bodhisattva
May 14, 22 CELEBRATING CEREMONY OF SAKYAMUNI BUDDHA'S BIRTH
May 21, 22 Ceremony of worshiping The Virtue of Thich Quang Duc Bodhisattva.
May 08, 21 Mindfulness
May 28, 22 SPRING RETREAT (3 days) & FIELD TRIP
 
JUNE 
Jun 11, 21 Mindfulness
Jun 25, 22 Contemplating of Meditation path to the mind
 
JULY
Jul 02, 22 SUMMER RETREAT
Jul 04, 22 CHERRY FESTIVAL (FIELD TRIP)
Jul 09, 22 Mindfulness
Jul 16, 22 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva (SEA)
Jul 23, 22 Meditating & chanting the name of Amitabha Buddha  
 
AUGUST
Aug 04, 22 OPENING FESTIVITIES OF THE EMERALD BUDDHA OF CDSVP
Aug 07, 22 FAREWELL CEREMONY EMERALD BUDDHA OF CDSVP
Aug 13, 22 GRANT CEREMONY OF ULLAMBANA or SANGHAS' NEW YEAR(SEA)
Aug 20, 22 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Strength Bodhisattva
Aug 27, 22 Meditate towards the Pure Land

Aug 27, 22 Ceremony of worshiping The Virtue of Earth Treasury Bodhisattva.

Aug 27, 22 Memorial Day of the Patriarch passing on The Enlightenment Lamp
 
SEPTEMBER
Sept 03, 22 FALL RETREAT(3 days)
Sept 05, 22 FIELD TRIP
Sep 10, 22 Mindfulness
Sept 10, 22 Full-moon Festival
Sept 24, 21 Meditate towards the Pure Land.
 
OCTOBER
Oct 08, 22 Mindfulness
Oct 15, 22 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva.

Oct 22, 22 CEREMONY OF WORSHOPING THE VIRTUE OF MEDICINE MASTER BUDDHA & OFFER FOOD TO THE TEN DIFFERING KIND OF HUNGERY GHOST

Oct 29, 22 Meditate towards the Pure Land.
 
NOVEMBER
Nov 05, 22 Ceremony of worshiping all Buddhist Patriarchs
Nov 05, 22 Celebration the Full Moon: The full moon of the first month of the Last Quarter of a year(SEA).
Nov 12, 22 Mindfulness
Nov 26, 22 Meditate towards the Pure Land
 
DECEMBER
Dec 03, 22 WINTER RETREAT(3 days)
Dec 10, 22 Ceremony of worshiping the Virtue of Amitabha Buddha

Dec 10, 22 Contemplating of Meditation path to the mind

Dec 24, 22 Meditate towards the Pure Land
 
Please keep this General Schedule Of Year 2022 for the Retreats, Trainings & Activities of Duoc Su Temple.

 

                                                                                                        Về Đầu Trang ->>>

                                                                            

Trở Lại Trang Nhà