Trang Chủ   Thông Báo   Tu Học Kinh Luận Diễn Giảng   Kinh Sách Chùa Dược Sư Vạn Phật Hình Ảnh
                                                 Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật  
CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TU

 

 

Chương Trình

KHÓA TU ĐÔNG XUÂN 2022

Tại Chùa Dược Sư

1. THỨ SÁU NGÀY 25-02-2022 

            16:00 Khai Mạc Khóa Tu

          17.00 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ

          18.00 Dược Thực

          19.00 Thiền Tọa & Thiền Hành

          20.30 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ

          22.00 Chỉ Tịnh

2. THỨ BẢY NGÀY 26-02-2022

09:30 Phật tử và chư đồng hương về Chùa

10:00 Lễ khai mạc khóa tu

11:00 Pháp Thoại: T. T. THÍCH ĐỒNG TRUNG

12:30 Cơm trưa chánh niệm

13:30 Nghỉ trưa giải lao

14:00 Hành trì: Thiền Quy Hướng Tịnh Độ

16:00 Thiền hành tự do

16:10 Hành Trì: Thiền tọa & thiền hành

18:00 Dược thực  

19:30 Pháp đàm

20:30 Niệm Phật & kinh hành

22:00 Chỉ Tịnh            

 3. CHỦ NHẬT NGÀY 27-02-2022

05:00 Thức chúng vệ sinh cá nhân                   

05:30 Công Phu Sáng, Niệm Phật & Kinh hành

07:00 Ðiểm tâm

07:30 Hành trì: Thiền tọa & thiền hành

10:00 Hành trì: Thiền Quy Hướng Tịnh Độ

11:00 Pháp Thọai: T. T. THÍCH ĐỒNG TRUNG

12:30 Dùng Cơm Quả Đường

13:30 Nghỉ trưa giải lao

14:00 Thiền Trà

16:00 Hành Trì: Thiền Tọa & Thiền Hành

18:00 Dược Thực

19:00 Hành Trì: Thiền Quy Hướng Tịnh Độ

22:00 Hồi hướng & chỉ tịnh           

 

                                                                                                              Về Đầu Trang ->>>
                                                                                
Trở Lại Trang Nhà