Trang Chủ   Thông Báo   Tu Học Kinh Luận Diễn Giảng   Kinh Sách Chùa Dược Sư Vạn Phật Hình Ảnh
                                                 Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật  
CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TU

 

 

Chương Trình

KHÓA TU MÙA THU 2022

Tại Chùa Dược Sư
   1. THỨ BẢY NGÀY 03-09-2022 
            10:00 Khai mạc khóa tu
          11.00 Pháp thoại
          12.30 Cơm trưa chánh niệm
          13.30 Nghỉ giải lao
          14.00 Hành trì; Thiền Quy Hướng Tịnh Độ
          16.00 Thiền hành tự do
          16:15 Hành trì: Kinh Thủy Sám Quyển I
          18:00 Dược thực
          19:30 Pháp đàm
          20:30 Niệm Phật kinh hành
          22:00 Chỉ tịnh
   2. CHỦ NHẬT NGÀY 04-09-2022
            05:00 Thức chúng vệ sinh cá nhân                   
          05:30 Công Phu Sáng, Niệm Phật & Kinh hành
          07:00 Ðiểm tâm
          07:30 Hành trì: Thiền tọa & thiền hành
          10:00 Hành trì: Kinh Thủy Sám Quyển II
          11:00 Pháp Thọai: T. T. THÍCH ĐỒNG TRUNG
          12:30 Dùng Cơm Quả Đường
          13:30 Nghỉ trưa giải lao
          14:00 Hành Trì: Thiền Tọa & Thiền Hành
          16:00 Hành Trì: Kinh Thủy Sám Quyển III
          18:00 Dược Thực
          19:00 Hành Trì: Thiền Quy Hướng Tịnh Độ
          22:00 Hồi hướng & chỉ tịnh           
   3. THỨ HAI NGÀY 05-09-2022
05:00 Thức chúng vệ sinh cá nhân                   
05:30 Công Phu Sáng, Niệm Phật & Kinh hành
07:00 Ðiểm tâm
07:30 Hành trì: Thiền tọa & thiền hành

10:00 Hành Trì: Thiền Quy Hướng Tịnh Độ

11:00 Pháp Thọai: T. T. THÍCH ĐỒNG TRUNG
          12:30 Dùng Cơm Chánh Niệm
          13:30 Nghỉ trưa giải lao
          14:00 Hành Trì: Thiền Tọa & Thiền Hành

          16:00 Hoàn Màn

                                                                                                              Về Đầu Trang ->>>
                                                                                
Trở Lại Trang Nhà