Trang Chủ Thông Báo Tu Học Kinh Luận Diễn Giảng Kinh Sách Chùa Dược Sư Vạn Phật Hình Ảnh
                                                 Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật  
GHI DANH THAM DỰ KHÓA TU

 

 

 

Phiếu Ghi Danh Tham Dự Khóa Tu

 

 

 Kính thưa Thầy Trụ Trì/ Viện Trưởng,

Chúng con tên ......................................................................

Pháp danh: .......................Sanh năm:.....................................

Điện Thoại Nhà: .....................  Điện Thoại Sở ......................

Địa Chỉ: ..............................................................................

Thành Phố: .........................................................................

Tiểu Bang: ........................ Zip Code:....................................

Xin được ghi danh tham dự Khóa Tu Đông Xuân ngày 25 tháng 02 đến ngày 27 tháng 02 năm 2022 tại Chùa Dược Sư Vạn Phật.

Chúng con xin tham dự với số người:

 

Thiền Sinh Ký Tên

 

                                                            Về Đầu Trang ->>>