Trang Chủ Thông Báo Tu Học Kinh Luận Diễn Giảng Kinh Sách Xây Chánh Điện Hình Ảnh
                                                 Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật  
PHIẾU GHI DANH TU HỌC

 

 
 
Phiếu Ghi Danh Tham Dự Khóa Tu
 
 
            
Phiếu Ghi Danh Tham Dự Khoa Tu
 
          Kính thưa Thầy Trụ Trì/ Viện Trưởng,
          Chúng con tên ...................................................................................
          Pháp danh: .....................................Sanh năm:...................................
          Điện Thoại Nhà: .........................  Điện Thoại Sở ............................
          Địa Chỉ: ............................................................................................
          Thành Phố: .......................................................................................
          Tiểu Bang: ..................................... Zip Code:...................................
         Xin được ghi danh tham dự Khóa Tu Mùa Thu ngày 03, 04 & 05  tháng 09 năm 2016 tại Chùa Dược Sư.
               
          Thiền Sinh Ký Tên
 

 

                                                                                                              Về Đầu Trang ->>>

                                                                                

Trở Lại Trang Nhà