Trang Chủ Thông Báo Tu Học Pháp Âm Video Kinh Sách Xây Chánh Điện Hình Ảnh
                                                 Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật  
CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC TỔNG QUÁT

TẠI CHÙA DƯỢC SƯ NĂM 2016

---o0o---

 

  HẰNG NGÀY:

        Hằng ngày đều có thời khóa tu học cho Tăng đòan tại chùa Dược Sư

      theo giờ quy định:

        05:00 AM         Thời kinh sáng & Lễ Sám Hối.

        07:00 PM          Thiền Tọa & Tụng Kinh.

  HẰNG TUẦN

  THỨ BẢY

        11:00  AM        Thuyết Pháp

        12:30  PM         Kinh Cầu An bá tánh & Cầu Siêu cho hương linh cửu huyền thất tổ.

  CHỦ NHẬT

        10:00 AM         Lớp Việt Ngữ & Sinh họat GĐPT.

        02:00 PM         Hành Trì Đại Bi Sám Pháp & trì tụng Kinh Pháp Hoa.

  HẰNG THÁNG

  JANUARY:

         09-01-16 Quán Niệm

         16-01-16 Lễ Phật Thích Ca Thành Đạo(Seattle)

         23-01-15 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ

         24-01-16 Lễ Phật Thích Ca Thành Đạo & Lễ Tất Niên(Michigan)

         30-01-16 Lễ Tất Niên & Thiền Trà(Seattle)

FEBRUARY:         

        06-02-16 Lễ Tạ Ơn Cửu Huyền

        07-02-16 Đón Giao Thừa & Vía Phật Di Lặc

        13-02-16 Lễ Khai Kinh Dược Sư & Cầu An Đầu Năm

        15-02-16 Lễ Cầu An Giải Trừ Tai Nạn đầu năm

        20-02-16 Lễ Rằm Thượng Nguyên(Seattle)

        21-02-16 Lễ Rằm Thượng Nguyên(Michigan)

        27-03-16 Lễ chuyển hóa những khó khăn thành may mắn an vui

                        &  Đàn Dược Sư Thất Châu

MARCH:

        04-03-16 KHÓA TU ĐÔNG XUÂN

        12-03-16 Lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Xuất Gia

        12-03-16 Quán Niệm

        19-03-16 Lễ Đức Bổn Sư Nhập Niết Bàn

        20-03-16 Vía Quán Thế Âm Bồ Tát(Michigan) 

        26-03-16 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ

        26-03-16 Vía Quán Thế Âm Bồ Tát(Seattle) 

APRIL 

        02-04-16 Vía Phổ Hiền Bồ Tát

        09-04-16 Quán Niệm

        23-04-16 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ

        30-04-16 Vía Chuẩn Đề Bồ Tát     

MAY 

        07-05-16 Vía Văn Thù Bồ Tát

        07-05-16 Lễ Các Bà Mẹ   

        14-05-16 Quán Niệm 

        15-05-16 ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN(MICHIGAN)

        21-05-16 LỄ RƯỚC XE HOA & ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN

        23-05-16 KHÓA TU MÙA XUÂN

JUNE

        04-06-16 Vía Bồ Tát Thích Quảng Đức

        11-06-16 Quán Niệm 

        25-06-16 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ             

JULY

        02-07- 16 KHÓA TU MÙA HÈ                              

        09-07-16 Quán Niệm

        17-07-16 Vía Quán Thế Âm Bồ Tát(Michigan) 

        23-07-16 Vía Quán Thế Âm Bồ Tát(Seattle) 

        30-07-16 LỄ KHAI MẠC LỄ HỘI PHẬT NGỌC CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT & ĐỆ NHẤT CHU NIÊN CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT

AUGUST

        07-08-16 LỄ CUNG TIỂN PHẬT NGỌC CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT

        13-08-16 ĐẠI LỄ VU LAN(SEATTLE) 

        21-08-16 ĐẠI LỄ VU LAN(MICHIGAN)

        27-08-16 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ

SEPTEMBER

        03-09-16 KHÓA TU MÙA THU

        03-09-16 Giỗ Tổ Truyền Đăng(02-08-1991)  

        10-09-16 Quán Niệm & Vía Đức Địa Tạng Bồ Tát

        15-09-16 Tết Trung Thu

        24-09-16 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ &

OCTOBER

        08-10-16 Quán Niệm 

        16-10-16 Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát(Michigan)

        22-10-16 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ

        22-10-16 Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát(Seattle)

        29-10-16 Lễ Vía Đức Phật Dược Sư & Đàn Dược Sư Thất Châu   

NOVEMBER

        04-11-16 KHÓA TU MÙA ĐÔNG

        12-11-16 Lễ Rằm Hạ Nguyên & Quán Niệm

        19-11-16 Lễ Hiệp Kỵ Chư Tổ

        26-11-16 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ

DECEMBER

        10-12-16 Quán Niệm

        11-12-16 Vía Phật A Di Đà(Michigan)

        17-12-16 Vía Phật A Di Đà(Seattle)

        24-12-16 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ

 

        Chú Ý : Xin Chư Phật Tử & Quý Đồng Hương lưu giữ chương trình

        này để theo dõi sự sinh hoạt của chùa Dược Sư trọn năm 2016.

 

  

THE GENERAL SCHEDULE OF

BUDDHIST RETREATS, TRAININGS & ACTIVITIES OF

THE YEAR 2016 AT DUOC SU TEMPLE

---o0o---

 

          DAILY ACTIVITIES:

       There are training and learning sessions for Duoc Su Buddhist Sangha at the appointed

       time:

       05:00 AM Chanting Surangama Mantra & repentant rite

       07:00 PM Evening Meditation & Chanting

          WEEKLY ACTIVITIES: 

          Every Saturday:

      11:00AM A sermon given by Venerable Thich Dong Trung                                

      12:30PM Prayer for Peace & Requiem for Souls and for Ancestors

             Every Sunday:

      10:00AM  Vietnamese classes & Activities of Vietnamese Buddhist Youth Group

       02:00PM  Teaching Vimalakirti Nirdesa Sutra by Venerable Thich Dong Trung,

                      & chanting Saddharmapundarika Sutra.

 

          MONTHLY ACTIVITIES:

          JANUARY:

      Jan 09, 16 Contemplating of Meditation path to the mind

      Jan 16, 16 Sakyamuni Buddha attained enlightenment(Seattle)

      Jan 23, 16 Meditating and chanting the name of Amitabha Buddha

      Jan 24, 16 Sakyamuni Buddha attained enlightenment(Michigan)

      Jan 24, 16 End of the year ceremony(Michigan)

      Jan 30, 16 End of the year ceremony & Tea Meditation

          FEBRUARY:

      Feb 06, 16 Ceremony for expressing gratitude to Ancestors

      Feb 07, 16 Welcoming the New Year's Eve prayer &

                                Ceremony of worshiping the Virtue of The Happy Buddha.

      Feb 13, 16 Opening the Medicine Master Buddha Sutra, New Year prayer for peace

      Feb 15, 16 Praying for peace (joys, happiness) to revoke the Bad Karma

      Feb 20, 16 Celebration the Full Moon: The full moon of The First Month of a year(SEA)

      Feb 21, 16 Celebration the Full Moon: The full moon of The First Month of a year(MI)

      Feb 27, 16 Ceremony of transforming difficulties & misfortunes into joys & happiness &

                         Prayers of peace to the Seven Medicine Buddha  

              MARCH

      Mar 04, 16 WINTER-SPRING RETREAT (3days)

      Mar 12, 16 Ceremony of worshiping the Prince Siddhartha Gautama finding enlightenment 

                                  to Buddhism

     Mar 03, 16 Contemplating of Meditation path to the mind

      Mar 19, 16 Ceremoney of  worshiping The Virtue of  Sakyamuni Buddha enter Nirvana

      Mar 20, 16 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva(MI)

      Mar 26, 16 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva(SEA)

      Mar 26, 16 Meditating and chanting the name of Amitabha Buddha

          APRIL

      Apr 02, 16 Ceremony of worshiping The Virtue of Universal Worthy Bodhisattva

      Apr 09, 16 Contemplating of Meditation path to the mind

      Apr 23, 16 Meditating and chanting the name of Amitabha Buddha

      Apr 30, 16 Ceremony of worshiping The Virtue of Eighteen Hands Bodhisattva

          MAY

      May 07, 16 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Understanding Bodhisattva

      May 07, 16 Mother Day

      May 14, 16 Contemplating of Meditation path to the mind

      May 15, 16 CELEBRATING CEREMONY OF SAKYAMUNI BUDDHA'S BIRTH (MI)

      May 21, 16 BUDDHIST MARCHING FLOATS & CELEBRATING CEREMONY OF 

                        SAKYAMUNI BUDDHA'S BIRTH (SEA)

      May 28, 16 SPRING RETREAT (3 days)

                JUNE

      Jun 04, 16 Ceremony of worshiping The Virtue of Thich Quang Duc Bodhisattva.

      Jun 11, 16 Contemplating of Meditation path to the mind

      Jun 25, 16 Meditating & chanting the name of Amitabha Buddha.

          JULY

    Jul 02, 16 SUMMER RETREAT (3 days)

      Jul 09, 16 Contemplating of Meditation path to the mind

      Jul 17, 16 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva(MI)

      Jul 23, 16 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva(SEA) 

      Jul 30, 16 OPENING FESTIVITIES OF THE EMERALD BUDDHA OF CDSVP &THE 1ST

                     ANUAL CEREMONY OF THE TEN THOUSAND MEDICINE BUDDHA TEMPLE

          AUGUST

      Aug 07, 16 FAREWELL CEREMONY EMERALD BUDDHA OF CDSVP

      Aug 13, 16 GRANT CEREMONY OF ULLAMBANA OR SANGHAS' NEW YEAR(SEA)

      Aug 21, 16 GRANT CEREMONY OF ULLAMBANA OR SANGHAS' NEW YEAR(MI)

      Aug 27, 16 Meditating & chanting the name of Amitabha Buddha

SEPTEMBER

      Sept 03, 16 FALL RETREAT(3 days)

      Sept 03, 16 Memorial Day of the Patriarch passing on The Enlightenment Lamp

      Sept 10, 16 Contemplating of Meditation path to the mind

                        & Ceremony of worshiping The Virtue of Earth Treasury Bodhisattva

      Sept 15, 16 Full-moon Festival

      Sept 24, 16 Meditating & chanting the name of Amitabha Buddha

              OCTOBER

      Oct 08, 16 Contemplating of Meditation path to the mind

      Oct 16, 16 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva(MI)

       Oct 22, 16 Meditating & chanting the name of Amitabha Buddha

       Oct 22, 16 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva(SEA)

       Oct 29, 16 Ceremony of worshiping the Virtue of Medicine Master Buddha

                     & Prayers of peace to the Seven Medicine Buddha

          NOVEMBER

       Nov 04, 16 WINTER RETREAT(3 days)

       Nov 12, 16 Celebration the Full Moon: The full moon of the first month of the Last

                     Quarter of a year.

       Nov 12, 16 Contemplating of Meditation path to the mind

       Nov 19, 16 Ceremony of worshiping all Buddhist Patriarchs

       Nov 26, 16 Meditating & chanting the name of Amitabha Buddha.

          DECEMBER

       Dec 10, 16 Contemplating of Meditation path to the mind

       Dec 11, 16 Ceremony of worshiping the Virtue of Amitabha Buddha(MI)

       Dec 17, 16 Ceremony of worshiping the Virtue of Amitabha Buddha(SEA)

       Dec 24, 14 Meditating & chanting the name of Amitabha Buddha.

 

       Please keep this General Schedule Of Year 2016 for the Retreats, Trainings & Activities of Duoc Su Temple

 

                                                                                               Về Đầu Trang ->>>

                                                              

Trở Lại Trang Nhà